اعمار ساختمان لیسه نسوان ده صنفی یخن سفلی ولسوالی تیوره ولایت غور


1 year ago

اعمار ساختمان لیسه نسوان ده صنفی یخن سفلی ولسوالی تیوره ولایت غور

 

نام پروژه اعمار ساختمان لیسه نسوان 10 صنفی در قریه یخن سفلی ولسوالی تیوره ولایت غور کار آن به تاریخ 8-10-1395 آغاز و به تاریخ 16-6- 13987 تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

هزینه این پروژه 204898دالر امریکایی است که از جانب کشور دوست هندوستان واز کمک های برنامه ای انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم این پروژ 1138 نفر  ومستفیدشوندگان غیر مسقیم   این پروژه  به تعداد 3000 نفر هستند. و همچنان در قسمت اعمار مکتب 10 صنفی نسوان یخن سفلی آیبیم پوش معه 5 غرفه مبرز ، چاه آب آشامیدنی ، دیوار احاطه و کثافت دانی نیز در نظر گرفته شده است. اعمار این مرکز علمی سبب  خشنودی مردم محل شده  و زمینه آموزش  وپرورش  دختران را بیشتر مساعد ساخته است که پیش از این نیز  دانش آموزان بانو در فضای باز درس می خواندند. اکنون با اعمار این کانون علمی دانش آموزان دختر بیشتر حس امنیت می کنند.

باشندگان ولسوالی تیوره ولایت غور  از تطبیق این پروژه اظهار قدردانی کرده واز کمک های کشور دوست هندوستان سپاس گزاری می کنند.

قابل یاد آوری است است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف    می باشد.