اعمارساختمان مکتب هشت صنفی سید یحیی عمری درمرکز ولایت بلخ


1 year ago

اعمارساختمان مکتب هشت صنفی سید یحیی عمری درمرکز ولایت بلخ

 

نام پروژه اعمار مکتب 8 صنفی سید یحیی عمری درمرکز ولایت بلخ که از 21/09/1397 کار آن آغاز وبتاریخ 20/03/1398 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

هزینه این پروژه 7453565.5افغانی می شود که از جانب کشور دوست هندوستان واز کمک های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است.

مستفیدشوندگان مستقیم این پروژه 105 نفر اند ومستفیدشوندگان غیرمستقیم این پروژه 5376 نفر هستند.

اعمار مکتب 8 صنفی سیدیحیی عمری در راستای بلند بردن سطح سواد وعلم دانش باشندگان این منطقه  تاثیرات مثبت داشته است از سوی هم این پروژه قریه ناحیه 9 دشت شور شهر مزار شریف ولایت بلخ  را  تحت پوشش قرار داده و نقش کلیدی را به هدف باسواد شدن مردم داشته است.

 باشندگان قریه ناحیه 9 دشت شور شهر مزار شریف ولایت بلخ  از تطبیق چنین پروژه های عام المنفعه ابراز خرسندی کرده و از کمک های کشور دوست هندوستان قدردانی و سپاسگزاری  می نماید.

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد.