اعمار کتاب خانه ی عامه در مرکز ولایت پروان


1 year ago

اعمار کتاب خانه ی عامه در مرکز ولایت پروان
نام پروژه اعمار کتاب خانه عامه در محوطه ی ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت پروان که از 1397-04-16 آغاز وبتاریخ 1397-10-15 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است. هزینه این پروژه 49023.9 دالر امریکایی است که از جانب کشور دوست هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است. مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 150 تن بوده است وهمچنان مستفیدشوندگان غیرمستقیم این پروژه باشندگان مرکز ولایت پروان هستند. با آن که فرهنگ مطالعه وکتاب خوانی درافغانستان بگونه ی لازم نهادینه نشده است اما اعمار همچون کتاب خانه های عامه می توانند سبب تشویق نسل دانش آموخته کشور نسبت به فرهنگ مطالعه وکتاب خوانی شود. شماری از فرهنگیان ولایت پروان باستایش از کشور هندوستان اعمار این کتاب خانه عامه دراین ولایت را ستایش می کنند و نیز تاکید می کنند که اعمار این کتاب خانه عامه سبب ترویج فرهنگ مطالعه دراین ولایت خواهد شد. قابل ذکر است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت اطلاعات وفرهنگ می باشد