اعمار ساختمان یک باب مکتب 8 صنفی خا نقاه ملکی در مرکز ولایت سرپل


1 year ago

اعمار ساختمان یک باب مکتب 8 صنفی خا نقاه ملکی در مرکز ولایت سرپل

 

اسم پروژه: اعمار یک باب مکتب 8 صنفی خانقاه ملکی در قریه خانقاه ملکی  مرکز ولایت سرپل که از تاریخ 1396/2/30 آغاز و به تاریخ 26/3/ 1397 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

هزینه این پروژه 125930.87 دالرامریکایی که معادل 8434851.69  افغانی می شود از جانب کشور  دوست هندوستان از کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است. مستفید شوندگان مستقیم آن 240 نفر دانش آموز وغیر مستقیم 1680 نفر می باشند که از این مکتب استفاده می کنند.

همچنان این مکتب چندین قریه را زیر پوشش علمی قرار داده که دانش آموزان این منطقه از نعمت سواد بهره مند شده اند، باشندگان ولایت سرپل از تطبیق این پروژه اظهار خوشی کرده همچنان بر تطبیق همچون پروژه های مشابه تاکید می کنند.

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد.