اعمار ساختمان مکتب متوسطه  ماه نو در ولسوالی شکی ولایت بدخشان


1 year ago

اعمار ساختمان مکتب متوسطه  ماه نو در ولسوالی شکی ولایت بدخشان

اعمار ساختمان مکتب متوسطه  ماه نو در ولسوالی شکی ولایت بدخشان

نام پروژه اعمار مکتب متوسطه 10 صنفی سنگی ماه نو در ولسوالی شکی ولایت بدخشان که از تاریخ 1396/3/16  آغاز وبتاریخ 1398/1/19 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

قیمت این پروژه 319،871.60 دالر امریکایی است که از جانب کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلنداجتماعی پرداخت شده است.

مستفیدشوندگان مستقیم  این پروژه 600 دانش آموز می باشند وتعداد مستفیدشونگان غیر مسقیم این پروژه شش قریه و 500 خانواده می باشند.

  • پروژه اعمار مکتب ماه نو ولسوالی شکی در 10 صنفی درسی 2 اطاق اداری 10 غرفه مبرز دیوار احاطه اعمار شده است که  این مکتب نیز دارای دوتایم درسی ذکور و اناث می باشد که زنان هم شامل مستفید شوندگان مستقم پروژه می باشند.
  • همچنان این پروژه یکی از اولویت های مردم ولسوالی شکی بوده که با راه اندازی چنین برنامه ها  بخش ازچالش های  مردم در قسمت آموزش وپرورش حل شده است. باشندگان ولسوالی شکی باستایش از کمک های کشور هندوستان برادامه همچون برنامه تاکید می کنند.
  • قابل ذکر است اداره تطبیق کننده این پروژه وزرات معارف می باشد.