گزارش از احداث وجغل اندازی 1.5کیلو متر سرک شهرداری  در بغلان صنعتی


1 year ago

گزارش از احداث وجغل اندازی 1.5کیلو متر سرک شهرداری  در بغلان صنعتی

 

نام پروژه احداث وجغل اندازی 1.5 کیلومتر سرک شهرداری  بغلان صنعتی که  این پروژه به تاریخ 1397/6/7آغاز وبه تاریخ 1397/11/15تکیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه این پروژه 38،817.04 دالر امریکایی است که از جانب کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی (HICDP)پرداخته شده است. 

مستفید شونده گان مستقیم این پروژه 5490نفر ومستفید شونده گان غیر مستقم این پروژه 7000نفر می باشند.

با احداث وجغل اندازی این جاده بسیاری از چالش های مردم این منطقه بویژه رانندگان حل شده است. باشندگان ولایت بغلان باتوجه اهمیت  شاهراه بغلان  ونقطه وصل این ولایت با ولایت های شمال وشمال وشرق برترمیم شاهراه  ها تاکید می کنند.

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه ارگان های محلی می باشد.