گزارش از اعمار یک باب مرکزصحی اساسی  درقریه  آبدال ولسوالی ورس ولایت بامیان


1 year ago

گزارش از اعمار یک باب مرکزصحی اساسی  درقریه  آبدال ولسوالی ورس ولایت بامیان

 

نام پرژه اعماریک باب مرکز صحی اساسی درقریه آبدال ولسوالی ورس ولایت بامیان  که از تاریخ 1395-3-11  آغاز به تاریخ 1396 -2-20 تکمیل و به  بهره برداری سپرده شده است

هزینه مجموعی این پروژه  120،038.06 دالر امریکایی که معادل ان 7417588.85 افغانی است که  از جانب کشور هندوستان واز کمک های  برنامه های کوچک انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی (HICDP) پرداخت شده است

مستفید شونده گان مستقیم پروژه 40 نفر و مستفید شونده گان غیری مستقیم ان 1550 نفر می باشند، این پروژه بهترین سهولت  و خدمات صحی را برای  قریه آبدال وچندین قریه مجارو ان فراهم کرده است ، مردم  این  منطقه   ازکمک های کشور دوست هندوستان ابرازقدردانی نموده  و ضمن استقبال از اعمار چنین مراکز صحی  بر ادامه همچون برنامه ها تاکید دارند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه  وزارت صحت عامه است