گزارش از اعمار انستیتوت اداره وحساب داری درولسوالی عنابه ولایت پنجشیر


1 year ago

گزارش از اعمار انستیتوت اداره وحساب داری درولسوالی عنابه ولایت پنجشیر

 

نام پروژه اعمار انستیتوت اداره وحسابداری 8 صنفی آهن کانکریتی وآهن پوش با 5 غرفه مبرز درولسوالی عنابه ولایت پنجشیر که ازتاریخ 01-08-1396 آغاز وبتاریخ 01-06-1397 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است. هزینه این پروژه 126،533.60 دالر امریکایی است که از جانب کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است. مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 105 نفر بوده ومستفیدشوندگان غیر مستقیم همه باشندگان ولایت پنجشر است، با اعمار این انستیتوت بخش بزرگی از چالش های دانش آموزان ولایت پنجشیر حل شده است. دانش آموزان ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر با ستایش از کمک های دوستانه کشور هندوستان تاکید می کنند که کشور هند در بخش های مختلف حکومت ومردم افغانستان راحمایت کرده است. قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد