گزارش از اعمار شبکه آب رسانی قریه ارغیج ولسوالی دره ولایت پنجشیر


1 year ago

گزارش از اعمار شبکه آب رسانی قریه ارغیج ولسوالی دره ولایت پنجشیر

گزارش از اعمار شبکه آب رسانی قریه ارغیج ولسوالی دره ولایت پنجشیر

نام پروژه اعمار شبکه آب رسانی در  قریه ارغیج ولسوالی دره ولایت پنجشیر که از تاریخ 1396-04-11 آغاز وبتاریخ 1397-04-11 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه این پروژه 24265.48 دالر امریکایی است که از جانب کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 250 تن زنان ومردان بوده وغیرمستقیم نیز 250 تن می باشد. دراین پروژه یک نفر بگونه دایمی شغل پیدا کرده است  و15 تن دیگر به شکل موقتی صاحب اشتغال شده بوند

پیش از این نیز باشندگان روستای ارغیج ولسوالی دره ولایت پنجشیر از نبود آب آشامیدنی رنج می بردند وباتطبیق این پروژه ارقام درشت بیماری دراین روستای کاهش پیداکرده است

باشندگان این منطقه باستایش از کشورهندوستان  برتطبیق همچون پروژه های مشابه تاکید می کنند

قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت انکشاف دهات می باشد