گزارش از  اعمار 260 متر دیوار استنادی قریه اسحق سلیمان  ولسوالی انجیل ولایت هرات


1 year ago

گزارش از  اعمار 260 متر دیوار استنادی قریه اسحق سلیمان  ولسوالی انجیل ولایت هرات

گزارش از  اعمار 260 متر دیوار استنادی قریه اسحق سلیمان  ولسوالی انجیل ولایت هرات

نام پروژه اعمار 260 متر دیوار استنادی قریه اسحق سلیمان  در ولسوالی انجیل ولایت هرات که ازتاریخ 27-02-1392 آغاز وبتاریخ 05-06-1393 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه این پروژه 96،111.69 دالر امریکایی است که از جانب کشور دوست هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

مستفید شوندگان مستقیم این پروژه در کنار روستای استحاق سلیمان نیز روستا های دورو نزیک از این پروژه بهره مند شده اند

همچنان تطبیق پروژه مذکور دها منازل مسکونی، چندین جریب زمین های زراعتی، وبسیاری از باغ های قریه اسحاق سلیمان ودیگر قریه های دور ونزدیک را که در خطر سیلاب وتخریب موقعیت داشت بعد از تکمیل و به بهره برداری این پروژه همه  چالش هاو آسیب ها از بین رفته و ساکنان این روستا ها به زندگی آسوده خود وکارهای زراعتی مصروف شدند

در زمان تطبیق این پروژه  برای یک تعداد جوانان زمینه کار مساعد شده وسبب رشد اقتصادی واجتماعی وزراعتی مردم شده است

همچنان از نظر محیط زیستی تآثیر گذاری مثبت داشته مردم محل از خطرسیلاب محفوظ و به سهولت در منطقه عبور مرور می نمایند که با تطبیق پروژه فوق مردم از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و کشور دوست هندوستان خورسند هستند وبرتطبیق همچون پروژه های مشابه تاکید می کنند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت احیا وانکشاف دهات می باشد