اعمار ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی  ولایت بادغیس


1 year ago

اعمار ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی  ولایت بادغیس

 

نام پروژه:  اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی  ولایت بادغیس که کارآن از تاریخ 1397/01/27 آغاز و به‌ تاریخ 1398/06/27خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 653974.95 دالرامریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 2500 نفر وغیرمستقیم 5000 تن می باشند. با اعمار این مرکز علمی بخش از چالش های اداری موسسه تحصیلات عالی   ولایت بادغیس حل شده است. همچنان باشندگان این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت تحصیلات عالی  می باشد.