دیدار محترم دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد افغانستان با مسوولان وکارمندان برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی


2 years ago

دیدار محترم دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد افغانستان  با مسوولان وکارمندان برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

محترم دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور، همراه با محترم احمد جواد عثمانی معین مالی واداری  این وزارت دریک  جلسه ی رسمی  به هدف پی گیری از کار پروژهای انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی با محترم میرویس بهیج رییس عمومی طرح توحید، محترم علی احمد سعادت رییس انکشاف منطقوی، محترم سیدلطیف بشردوست رییس واحد هماهنگی برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی وهمه ی کارمندان این واحد  حضور پیدا کرد

رییس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد  در پیوند به چگونگی  پیشرفت  پروژه ها، چالش ها و بودجه پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ومصرف آن در  سال مالی 1397 خورشیدی معلومات همه جانبه ارایه کردندهمچنان معین مالی واداری وزارت اقتصاد نیز از هماهنگی بیشتر میان  معینان وریییسان تدارکات  وزارت ها  وادارات که پروژه  دارند به هدف سرعت در کار پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی اطمینان داد

افزون برآن نیز وزیر اقتصاد از زبان  تیم لیدر های سکتور ها چالش ها و پیشنهادات شان را به منظور نتیجه بهتر و تطبیق به موقع پروژه ها شنید

در فرجام نیز دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور از همه ی مسوولان وزارت بوِیژه بخش برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی خواست که بگونه منظم بودجه که در سال مالی 1397 خورشیدی در نظر گر فته شده است را  به مصرف برسانند