اعمار دیوار استنادی منطقه پیانی ولسوالی فرخار ولایت تخار


1 year ago

اعمار دیوار استنادی منطقه پیانی ولسوالی فرخار ولایت تخار

 

نام پروژه: تحکیمات منطقه پیانی دریای ولسوالی فرخار ولایت تخار که کار آن از تاریخ 17/5/1397آغاز و به‌ تاریخ 17/1/1398 خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت مجموعی پروژه: 335985.95 دالر امریکايی است، که از کمک‌های ۱۰۰ میلیون دالری کشور دوست هندوستان پرداخت شده است.

مستفید شوندگان پروژه: 400 تن از باشنده‌گان این محل است وغیرمستقیم 1800 تن می باشند. همچنان باشنده‌گان این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت انرژی وآب می باشد.