جزیات پروژه ها لیست تمام پروژه های تکمیل شده

کد پروژه اسم پروژه ولایت ولسوالی اداره تطبیق کننده قیمت مجموعی پروژه تاریخ اغاز پروژه فیصدی پیشرفت کار