صفحه اخبار: گزارش ها و خبر های اخیر در مورد پیشرفت برنامه

اعمار یک باب مرکز صحی اساسی  در  مرکز ولایت خوست

اعمار یک باب مرکز صحی اساسی  در  مرکز ولایت خوست

  نام پروژه:  اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی BHC  منگس در مرکز ولایت خوست که کارآن از تاریخ 1388/01/15 آغ...


اعمار یک باب مکتب ده صنفی مسلم آباد در  ولسوالی سرکانو ولایت کنر

اعمار یک باب مکتب ده صنفی مسلم آباد در  ولسوالی سرکانو ولایت کنر

  نام پروژه: اعمار یک باب مکتب ده صنفی مسلم آباد  ولسوالی اسمار  ولایت کنرکه کار آن از تاریخ 1396/01/29...


اعمار یک باب مکتب هشت صنفی انزر کوت در ولسوالی اسمار ولایت کنر

اعمار یک باب مکتب هشت صنفی انزر کوت در ولسوالی اسمار ولایت کنر

  نام پروژه: اعمار یک باب مکتب هشت صنفی انزرکوت تعدیل به دمبروکلی ولسوالی اسمار  ولایت کنرکه کار آن از تاریخ...


اعمار یک باب مکتب هشت صنفی نسوان کار بوری در ولسوالی شیگل ولایت کنر

اعمار یک باب مکتب هشت صنفی نسوان کار بوری در ولسوالی شیگل ولایت کنر

  نام پروژه: اعمار یک باب مکتب هشت صنفی نسوان کاربوری  ولسوالی شیگل ولایت کنرکه کار آن از تاریخ 1397/11/21 آغ...


اعمار یک باب مکتب هشت صنفی درمنطقه چنارمیناگل ولسوالی مره ور ولایت کنر

اعمار یک باب مکتب هشت صنفی درمنطقه چنارمیناگل ولسوالی مره ور ولایت کنر

  نام پروژه: اعمار یک باب مکتب هشت صنفی لویه بچه تعدیل به چنار میناگل  ولسوالی مره ور ولایت کنرکه کار آن از ت...


اعمار یک باب مرکز صحی اساسی درمنطقه هزار باغ ولسوالی خواجه غار ولایت تخار

اعمار یک باب مرکز صحی اساسی درمنطقه هزار باغ ولسوالی خواجه غار ولایت تخار

  نام پروژه: اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی  CHCدرمنطقه هزار باغ ولسوالی خواجه  ولایت تخارکه کار آن از تا...


اعمار یک باب مرکز صحی اساسی خیرآباد ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار

اعمار یک باب مرکز صحی اساسی خیرآباد ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار

  نام پروژه: اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی  CHCخیر آباد  ولسوالی دشت قلعه ولایت تخارکه کار آن از تاریخ 1...


اعمار باغچه های مرغداری در ولسوالی های قلعه نو، قادس ومقر ولایت بادغیس

اعمار باغچه های مرغداری در ولسوالی های قلعه نو، قادس ومقر ولایت بادغیس

نام پروژه: اعمار باغچه های مرغداری در سه ولسوالی (قلعه نو قادس ومقر) ولایت بادغیس که کار آن از تاریخ 24/11/1397 آغاز و...


اعمار ساختمان مکتب شش صنفی ولسوالی لعل پور  ولایت ننگرهار

اعمار ساختمان مکتب شش صنفی ولسوالی لعل پور  ولایت ننگرهار

  نام پروژه: اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی ورسک ولسوالی لعل پور ولایت ننگرها که کار آن از تاریخ 1397/11/20 آغاز و به&zwn...


اعمار ساختمان مکتب هشت صنفی ولسوالی خواجه بهاوالدین  ولایت تخار

اعمار ساختمان مکتب هشت صنفی ولسوالی خواجه بهاوالدین  ولایت تخار

  نام پروژه: اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی ولسوالی خواجه بهاوالدین ولایت تخار که کار آن از تاریخ 17/4/1398آغاز و به&zwnj...


اعمار دیوار استنادی منطقه پیانی ولسوالی فرخار ولایت تخار

اعمار دیوار استنادی منطقه پیانی ولسوالی فرخار ولایت تخار

  نام پروژه: تحکیمات منطقه پیانی دریای ولسوالی فرخار ولایت تخار که کار آن از تاریخ 17/5/1397آغاز و به‌ تاریخ...


سفر هیات وزارت اقتصاد به ولایت کاپیسا

سفر هیات وزارت اقتصاد به ولایت کاپیسا

  بتاریخ 13 عقرب سال 1398 خورشیدی معین مسلکی وزارت اقتصاد، رییس انکشاف منطقوی در یک سفر رسمی عازم ولایت کاپیسا شدن...