صفحه اخبار گزارش ها و خبر های اخیر

گزارش از اعمار یک باب مرکزصحی اساسی  درقریه  آبدال ولسوالی ورس ولایت بامیان

گزارش از اعمار یک باب مرکزصحی اساسی  درقریه  آبدال ولسوالی ورس ولایت بامیان

  نام پرژه اعماریک باب مرکز صحی اساسی درقریه آبدال ولسوالی ورس ولایت بامیان  که از تاریخ 1395-3-11  آغاز...


گزارش از  اعمار پروژه یک باب مرکز صحی جامع در  ولسوالی قره باغ ولایت غزنی

گزارش از  اعمار پروژه یک باب مرکز صحی جامع در  ولسوالی قره باغ ولایت غزنی

  نام پروژه اعمار پروژه یک باب مرکز صحی جامع در  مرکز ولسوالی قره باغ ولایت غزنی که ازتاریخ 24/3/1395 آغاز و...


گزارش از اعمارساختمان لیسه عالی نسوان 8 صنفی پشت چوب درولسوالی جاغوری ولایت غزنی

گزارش از اعمارساختمان لیسه عالی نسوان 8 صنفی پشت چوب درولسوالی جاغوری ولایت غزنی

نام پروژه اعمارساختمان لیسه عالی نسوان 8 صنفی پشت چوب درمنطقه پشت جوب ولسوالی جاغوری ولایت غزنی  که از تاریخ 9/8/13...


گزارش از اعمار ساختمان لیسه  8 صنفی سبکتگین ولسوالی مقر ولایت غزنی

گزارش از اعمار ساختمان لیسه  8 صنفی سبکتگین ولسوالی مقر ولایت غزنی

نام پروژه اعمار ساختمان لیسه  8 صنفی، دیوار احاطه معه دروازه ، 5 غرفه مبرز ،حفر چاه آب آشامیدنی و کثافت دانی برای م...


گزارش از اعمار دیوار استنادی ولسوالی سیدخیل ولایت پروان

گزارش از اعمار دیوار استنادی ولسوالی سیدخیل ولایت پروان

نام پروژه دیوار استنادی ولسوالی سیدخیل ولایت پروان که 01-05-1396 آغاز وبتاریخ 02-04-1397 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری س...


گزارش از اعمار ساختمان انستیتیوت قابلگی ونرسنگ زنانه درولسوالی حصه دوم ولایت کاپیسا

گزارش از اعمار ساختمان انستیتیوت قابلگی ونرسنگ زنانه درولسوالی حصه دوم ولایت کاپیسا

نام پروژه  تعمیر انستتیوت قابلگی و نر سنگ زنانه  در منطقه کلالکنده  و لسوالی حصه دوم کوهستان&nb...


گزارش از اعمار یک باب مکتب 8صنفی برای پرورشگاه در شهرک محمود راقی ولایت کاپیسا

گزارش از اعمار یک باب مکتب 8صنفی برای پرورشگاه در شهرک محمود راقی ولایت کاپیسا

نام پروژه مکتب 8 صنفی برای  پرورشگاه  در شهرک محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا  که از تاریخ 26/12/1396 آ...


گزارش از اعمار یک باب مرکز صحی اساسی در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا

گزارش از اعمار یک باب مرکز صحی اساسی در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا

نام پروژه   اعمار یک باب مرکز صحی اساسی  درمنطقه  شاواخ  ولسوالی کوهبند و لایت کا پیسا که از تا...


گزارش از اعمار مکتب 8صنفی  نسوان نجم الدین ولسوالی حصه دوم ولایت کاپیسا

گزارش از اعمار مکتب 8صنفی  نسوان نجم الدین ولسوالی حصه دوم ولایت کاپیسا

نام پروژه  مکتب 8 صنفی نسوان نجم الدین در ولسوالی حصه دوم کوهستان  قریه جمال آغا  و لایت ک...


گزارش از پروژه جغل اندازی سرک به طول 7.626 کیلومتر سرک باساختمان های مربوط آن همراه با پل آهن کانکریتی

گزارش از پروژه جغل اندازی سرک به طول 7.626 کیلومتر سرک باساختمان های مربوط آن همراه با پل آهن کانکریتی

نام پروژه جغل اندازی سرک به طول  7.626 کیلومتر سرک با ساختمان های مربوطه آن همراه با پل آهن کانکریتی 26 متره از قری...


کار گاه آموزشی در پیوند به اهداف انکشاف پایدار در افغانستان

کار گاه آموزشی در پیوند به اهداف انکشاف پایدار در افغانستان

روز یک شنبه گار گاه آموزشی در مورد  اهداف انکشاف پایداردرافغانستان، به هدف معلومات بیشتر کارمندان پروژه های انکشافی...


گزارش از اعمار انستیتوت فنی وحرفه ای در ولسوالی بازارک مرکزولایت پنجشیر

گزارش از اعمار انستیتوت فنی وحرفه ای در ولسوالی بازارک مرکزولایت پنجشیر

نام پروژه اعمار انستیتوت فنی وحرفه ای درقریه فروبل  ولسوالی بازارک مرکزولایت پنجشیر که از تاریخ 1396-06-25 خورشیدی...