صفحه اخبار: گزارش ها و خبر های اخیر در مورد پیشرفت برنامه

اعمار  ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی ولایت لوگر

اعمار  ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی ولایت لوگر

  نام پروژه:  اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی ولایت لوگرکه کار آن از تاریخ 22/04/1395 آغاز و به‌ ت...


ایجاد واعمار یک صد وهژده باب فارم کشمش خانه در چهار ولسوالی ولایت لوگر

ایجاد واعمار یک صد وهژده باب فارم کشمش خانه در چهار ولسوالی ولایت لوگر

نام پروژه: ایجاد 118 باب فارم کشمش خانه در ولسوالی های (برکی برک،محمدآغه، چرخ و خوشی) ولایت لوگرکه کار آن از تار 01...


اعمار ساختمان لیسه سید جلال بخاری  در مرکز  ولایت پکتیکا

اعمار ساختمان لیسه سید جلال بخاری  در مرکز  ولایت پکتیکا

  نام پروژه:  اعمار تعمیرلیسه سید جلال بخاری  درمرکز ولایت پکتیکا که کار آن از تاریخ 16/05/1395 آغاز و ب...


اعمار ساختمان لیسه غرغشت در مرکز  ولایت خوست

اعمار ساختمان لیسه غرغشت در مرکز  ولایت خوست

  نام پروژه:  اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی متوسطه زمبر تعدیل به لیسه ده صنفی غرغشت مرکز ولایت خوست که کار آن از ت...


اعمار ساختمان یک باب مرکز صحی اساسی  در ولسوالی سروبی  ولایت پکتیکا

اعمار ساختمان یک باب مرکز صحی اساسی  در ولسوالی سروبی  ولایت پکتیکا

  نام پروژه:  اعماریک باب کلینیک صحی اساسی (BHC)  ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا که کار آن از تاریخ 19/08/13...


اعمار ساختمان یک باب کلینیک حیوانی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا

اعمار ساختمان یک باب کلینیک حیوانی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا

  نام پروژه:  اعمار تعمیرکلینیک حیوانی ولسوالی برمل ولایت پکتیکا که کار آن از تاریخ 15/07/1395 آغاز و به&zwnj...


اعمار ساختمان یک باب کلینیک حیوانی در ولسوالی یحی خیل ولایت پکتیکا

اعمار ساختمان یک باب کلینیک حیوانی در ولسوالی یحی خیل ولایت پکتیکا

  نام پروژه:  اعمار تعمیرکلینیک حیوانی ولسوالی یحی خیل ولایت پکتیکا که کار آن از تاریخ 15/07/1395 آغاز و به&z...


اعمار ساختمان یک باب کلینیک حیوانی در ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا

اعمار ساختمان یک باب کلینیک حیوانی در ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا

  نام پروژه:  اعمار تعمیرکلینیک حیوانی ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا که کار آن از تاریخ 15/07/1395 آغاز و به&...


اعمار  ساختمان لیسه خالد ابن ولید  در ولسوالی دایمیرداد  ولایت میدان وردک

اعمار  ساختمان لیسه خالد ابن ولید  در ولسوالی دایمیرداد  ولایت میدان وردک

  نام پروژه:  اعمار  تعمیر مکتب (10+2) خالد بن ولید ولسوالی دایمیرداد  ولایت میدان وردک که کار آن ا...


اعمار  هفت صد ودوازده  متر دیوار استنادی قریه اسلام قلعه در ولسوالی شرین تگاب ولایت فاریاب

اعمار  هفت صد ودوازده  متر دیوار استنادی قریه اسلام قلعه در ولسوالی شرین تگاب ولایت فاریاب

  نام پروژه:  اعمار 712 متر دیوار استنادی قریه اسلام قلعه ولسوالی شرین تگاب ولایت فاریابکه کار آن از تاریخ 10...


جلسه رهبری مرور وبررسی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی میان وزارت اقتصاد، وزارت کار امور اجتماعی، اداره مستقل ارگان های محلی و اداره کرکت بورد

جلسه رهبری مرور وبررسی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی میان وزارت اقتصاد، وزارت کار امور اجتماعی، اداره مستقل ارگان های محلی و اداره کرکت بورد

جلسه رهبری مرور وبررسی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی میان وزارت اقتصاد، وزارت کار امور اجتماعی، اداره مستقل ا...


اعمار ساختمان  لیسه نسوان بیست وچهار  صنفی شمال دریا در مرکز   ولایت بادغیس

اعمار ساختمان  لیسه نسوان بیست وچهار  صنفی شمال دریا در مرکز   ولایت بادغیس

  نام پروژه:  اعمار مکتب 24 صنفی لیسه نسوان شمال دریا همراه با چاه آب و دیوار احاطوی  در مرکز ولایت باغی...