صفحه اخبار: گزارش ها و خبر های اخیر در مورد پیشرفت برنامه

اعمار مکتب 10 صنفی سنگی آیبیم آهن پوش تولک معه 5 غرفه مبرز ، چاه آب آشامیدنی  دیوار احاطه و کثافت دانی مربوط ولسوالی تولک ولایت غور

اعمار مکتب 10 صنفی سنگی آیبیم آهن پوش تولک معه 5 غرفه مبرز ، چاه آب آشامیدنی دیوار احاطه و کثافت دانی مربوط ولسوالی تولک ولایت غور

 نام پروژه: اعمار مکتب 10 صنفی سنگی آیبیم آهن پوش تولک معه 5 غرفه مبرز ، چاه آب آشامیدنی  دیوار احاطه و کثافت...


اعمار کلینیک توغبیردی مرکز ولایت پروان

اعمار کلینیک توغبیردی مرکز ولایت پروان

نام پروژه:  ام پروژه: اعمار کلینیک توغبیردی مرکز ولایت پروان این پروژه به تاریخ 18/07/1397 آغاز و به‌ ت...


اعمار کلنیک اساسی توپدره  مرکز ولایت پروان

اعمار کلنیک اساسی توپدره مرکز ولایت پروان

نام پروژه:  اعمار کلنیک اساسی توپدره در مرکز ولایت پروان که کار آن از تاریخ 24/6/1397 آغاز و به‌ تاریخ 06/06/1...


اعمار دیوار احاطه لیسه ذکور غلام نبی شهید ولسوالی سالنگ ولایت پروان

اعمار دیوار احاطه لیسه ذکور غلام نبی شهید ولسوالی سالنگ ولایت پروان

نام پروژه:  اعمار دیوار احاطه لیسه ذکور غلام نبی شهید مربوط ولسوالی سالنگ ولایت پروان که کار آن از تاریخ 22/9/1397آ...


اعمار دیوار احاطه معه دروازه، حفر چاه آب آشامیدنی و کثافت دانی مکتب متوسطه متک

اعمار دیوار احاطه معه دروازه، حفر چاه آب آشامیدنی و کثافت دانی مکتب متوسطه متک

نام پروژه: اعمار دیوار احاطه معه دروازه، حفر چاه آب آشامیدنی و کثافت دانی مکتب متوسطه متک مرکز ولایت پروان که کار آ...


اعمار یک باب مرکز صحی درمنطقه دره گی ولسوالی تنی ولایت خوست

اعمار یک باب مرکز صحی درمنطقه دره گی ولسوالی تنی ولایت خوست

  نام پروژه:  اعمار  تعمیر کلینیک CHC   دره گی ولسوالی تنی ولایت خوست که کار آن از تاریخ 15/04...


اعمار دیوار استنادی محافظت از دریا در ولسوالی ورس ولایت بامیان

اعمار دیوار استنادی محافظت از دریا در ولسوالی ورس ولایت بامیان

  نام پروژه:  اعمار دیوار استنادی محافظت از دریا درولسوالی ورس  ولایت بامیان که کار آن از تاریخ 14/06/13...


جلسه شماره هفتم  کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

جلسه شماره هفتم  کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

  جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی (Steering Committee) روزچهار شنبه تاریخ 20 قوس سال 139...


اعمار یک باب مرکزصحی اساسی در قریه زنزیز ولسوالی شملزی ولایت زابل

اعمار یک باب مرکزصحی اساسی در قریه زنزیز ولسوالی شملزی ولایت زابل

  نام پروژه:  اعماریک باب کلینک صحی جامع ( CHC ) درقریه زنزیر ولسوالی شملزی ولایت زابل که کار آن از تاریخ 21/...


اعمار کانال محمدخیل درمرکز ولایت پکتیکا

اعمار کانال محمدخیل درمرکز ولایت پکتیکا

  نام پروژه:  اعمار کانال محمدخیلدر مرکز ولایت پکتیکا کار آن از تاریخ 23/11/1395 آغاز و به‌ تاریخ 23/02/...


اعمار دیوار استنادی خواجه خیل درمرکز ولایت پکتیکا

اعمار دیوار استنادی خواجه خیل درمرکز ولایت پکتیکا

  نام پروژه:  اعمار دیوار استنادی خواجه خیل در مرکز ولایت پکتیکا کار آن از تاریخ 23/11/1395 آغاز و به‌ ت...


اعمار ساختمان دارالمعلمین برای بانوان در مرکز ولایت لوگر

اعمار ساختمان دارالمعلمین برای بانوان در مرکز ولایت لوگر

  نام پروژه:  اعمار مکتب 8 صنفی برای دارلمعلمین طبقه اناث ولایت لوگرکه کار آن از تاریخ 09/12/1395 آغاز و به&z...