صفحه اخبار گزارش ها و خبر های اخیر

اعمار ساختمان یک باب مکتب 8 صنفی خا نقاه ملکی در مرکز ولایت سرپل

اعمار ساختمان یک باب مکتب 8 صنفی خا نقاه ملکی در مرکز ولایت سرپل

  اسم پروژه: اعمار یک باب مکتب 8 صنفی خانقاه ملکی در قریه خانقاه ملکی  مرکز ولایت سرپل که از تاریخ 1396/...


اعمار یک وایه  پل 18  متره در ولسوالی درقد ولایت تخار

اعمار یک وایه  پل 18  متره در ولسوالی درقد ولایت تخار

  نام پروژه اعمارپلچک آهن کانکریتی بالای شاخه دریای آمو  به طول 18 متر درمنطقه القناق ولسوالی درقد ولایت تخار...


اعمار مکتب هشت صنفی ریچلام در ولسوالی مانوگی ولایت کنر

اعمار مکتب هشت صنفی ریچلام در ولسوالی مانوگی ولایت کنر

  نام پروژه اعمار مکتب هشت صنفی لیچلام،دیوار احاطه معه دروازه ،حفر چاه اب اشامیدنی وکثافت دانی در قریه لیچلام ولسو...


اعمار مکتب ده صنفی کرچیگل در ولسوالی ناری ولایت کنر

اعمار مکتب ده صنفی کرچیگل در ولسوالی ناری ولایت کنر

  نام پروژهاعمار مکتب ده  صنفی مجهز با کمپیوترلب ،دیوار احاطه معه دروازه ،حفر چاه اب اشامیدنی وکثافت دانی در...


اعمار مکتب ده  صنفی نسوان ملاعالم در قریه ملاعالم ولسوالی شیگل  ولایت کنر

اعمار مکتب ده  صنفی نسوان ملاعالم در قریه ملاعالم ولسوالی شیگل  ولایت کنر

  نام پروژه: اعمار مکتب 10 صنفی همراه با صنف  کمپیوتر ولابراتوا در قریه ملاعالم ولسوالی شیگل  ولایت کنر...


اعمار یک باب مرکز  صحی جامع در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار

اعمار یک باب مرکز  صحی جامع در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار

  نام پروژه: اعمار یک باب کلینیک صحی جامع CHC در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار که بتاریخ 13/05/1395 آغاز شده وبت...


اعمار ساختمان دانشکده  زراعت دانشگاه ولایت پکتیکا

اعمار ساختمان دانشکده  زراعت دانشگاه ولایت پکتیکا

  اسم پروژه اعمارساختمان  تدریسی دانشکده ی  زراعت دانشگاه پکتیکا است که در مرکز این ولایت قرار دارد از ت...


جلسه شماره سوم کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

جلسه شماره سوم کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

  جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی روزسه شنبه ساعت 02:00 بعد از چاشت تاریخ 27 حمل سال 139...


اعمار ساختمان مکتب هشت صنفی اناث لوی کاریز درمرکز لشکرگاه ولایت هلمند

اعمار ساختمان مکتب هشت صنفی اناث لوی کاریز درمرکز لشکرگاه ولایت هلمند

  نام پروژه  اعمار ساختمان مکتب 8 صنفی اناث در قریه کاریز مرکز لشکرگاه  ولایت هلمند قرار دارد که از تاری...


اعمار لیسه  واشیر در ولسوالی واشیر ولایت هلمند

اعمار لیسه  واشیر در ولسوالی واشیر ولایت هلمند

  نام پروژه اعمار مکتب هشت صنفی  واشیر در مرکز ولسوالی واشیر ولایت هلمند قرار دارد که  از تاریخ 03/13/ 1...


جغل اندازی چهار کیلومتر سرک با یک پایه پلچک شش متره در قریه جامنچی کلان ولسوالی خان آباد ولایت کندز

جغل اندازی چهار کیلومتر سرک با یک پایه پلچک شش متره در قریه جامنچی کلان ولسوالی خان آباد ولایت کندز

  نام پروژه:  جغل اندازی سرک با اعمار ساختمان های آن بطول 4 کیلو متر کیلومتر سرک با یک پایه پلچک 6 متره در قر...


اعمار 300 متر دیوار استنادی در ولسولی شملزایی ولایت زابل

اعمار 300 متر دیوار استنادی در ولسولی شملزایی ولایت زابل

  نام پروژه اعمار 300 متردیواری استنادی ولسوالی شملزایی  ولایت زابل که ازتاریخ 12/03/1396 هـ ش آغاز وبه تاریخ...