صفحه اخبار: گزارش ها و خبر های اخیر در مورد پیشرفت برنامه

اعمار دیوار استنادی و ترمیم کانال شاهی قریه تگاب ولسوالی پنحاب ولایت بامیان

اعمار دیوار استنادی و ترمیم کانال شاهی قریه تگاب ولسوالی پنحاب ولایت بامیان

اسم پروژه : اعمار دیوار استنادی و ترمیم کانال شاهی قریه تگاب ولسوالی پنحاب ولایت بامیان  این پروژه به تاریخ 13/06/...


اعمار مکتب 2+8 صنفی مشوانی عسقلان مرکز شهر ولایت کندز

اعمار مکتب 2+8 صنفی مشوانی عسقلان مرکز شهر ولایت کندز

اسم پروژه : اعمار مکتب 2+8 صنفی مشوانی عسقلان مرکز شهر ولایت کندز  این پروژه به تاریخ 30/7/1397خورشیدی آغاز و به ت...


اعمار تعمیر مکتب لیسه (2+10) صنفی عربان ولسوالی چک ولایت میدان وردک

اعمار تعمیر مکتب لیسه (2+10) صنفی عربان ولسوالی چک ولایت میدان وردک

نام پروژه: اعمار تعمیر مکتب لیسه (2+10) صنفی عربان ولسوالی چک ولایت میدان وردک این پروژه به تاریخ 05/09/1397آغاز و به&z...


جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر تدریسی پوهنتون لغمان

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر تدریسی پوهنتون لغمان

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر تدریسی پوهنتون لغمان کار این پروژه به تاریخ 17/5/1397 آغاز گردیده و قرار است در جریان...


جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر مکتب ( 10+2) صنفی جعفر طیار مرکز ولایت لغمان

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر مکتب ( 10+2) صنفی جعفر طیار مرکز ولایت لغمان

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر مکتب ( 10+2) صنفی جعفر طیار مرکز ولایت لغمان کار این پروژه به تاریخ 23/10/1397 آغاز گر...


جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر انستیتیوت اداره و حسابداری مرکز ولایت غزنی

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر انستیتیوت اداره و حسابداری مرکز ولایت غزنی

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر انستیتیوت اداره و حسابداری مرکز ولایت غزنی کار این پروژه به تاریخ 30/7/1397 آغاز گردید...


اعمار دیوار استنادی و محافظت از دریای فرخار ولایت تخار

اعمار دیوار استنادی و محافظت از دریای فرخار ولایت تخار

پروژه: اعمار دیوار استنادی و محافظت از دریای فرخار ولایت تخار این پروژه به تاریخ 25/09/1397آغاز و به‌ تاریخ 08/08/...


اعمار دیوار استنادی منطقه پیانی مربوط ولسوالی فرخار ولایت تخار

اعمار دیوار استنادی منطقه پیانی مربوط ولسوالی فرخار ولایت تخار

نام پروژه: اعمار دیوار استنادی منطقه پیانی مربوط ولسوالی فرخار ولایت تخار این پروژه به تاریخ 17/05/1397آغاز و به‌...


اعمار دیوار احاطه پوهنتون تخار

اعمار دیوار احاطه پوهنتون تخار

نام پروژه: اعمار دیوار احاطه پوهنتون تخار این پروژه به تاریخ 17/05/1397آغاز و به‌ تاریخ 06/05/1397  خورشیدی ت...


اعمار مکتب هشت صنفی خشتی مربوط ولسوالی خنج ولایت پنجشیر

اعمار مکتب هشت صنفی خشتی مربوط ولسوالی خنج ولایت پنجشیر

نام پروژه: اعمار مکتب هشت صنفی خشتی مربوط ولسوالی خنج ولایت پنجشیر این پروژه به تاریخ 17/03/1396آغاز و به‌ تاریخ 1...


احداث کانال آبیاری شیخان ولسوالی رخه ولایت پنجشیر

احداث کانال آبیاری شیخان ولسوالی رخه ولایت پنجشیر

نام پروژه: احداث کانال آبیاری شیخان ولسوالی رخه ولایت پنجشیر این پروژه به تاریخ 30/03/1397آغاز و به‌ تاریخ 30/03/1...


اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه معه دروازه، ۵ غرفه مبرز، جاه آب آشامیدنی مکتب غوغه ولسوالی جاغوری ولایت غزنی

اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه معه دروازه، ۵ غرفه مبرز، جاه آب آشامیدنی مکتب غوغه ولسوالی جاغوری ولایت غزنی

نام  پروژه: اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن، دیوار احاطه معه دروازه، ۵ غرفه مبرز، جاه آب آشامیدنی مکتب غوغه ولسو...