صفحه اخبار گزارش ها و خبر های اخیر

سفرجلالتمآب استاد محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به ولایت دایکندی

سفرجلالتمآب استاد محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به ولایت دایکندی

  بتاریخ 25 عقرب سال 1398 خورشیدی جلالتمآب سرور دانش  معاون دوم ریاست جمهوری همراه با  محترم دوکتور مصطف...


اعمار ساختمان انستیتوت حساب داری  درولسوالی اسدآباد  ولایت کنر

اعمار ساختمان انستیتوت حساب داری درولسوالی اسدآباد  ولایت کنر

  نام پروژه:  اعمار تعمیر انستیتوت حساب داری ولسوالی اسد آباد ولایت کنرکه کارآن از تاریخ 1396/01/29 آغاز و به...


اعمار یک باب مرکز صحی اساسی  هارون خیل در ولسوالی علی شیر ولایت خوست

اعمار یک باب مرکز صحی اساسی  هارون خیل در ولسوالی علی شیر ولایت خوست

  نام پروژه: اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی CHC  هارون خیل درولسوالی علی شیر  ولایت خوست که کارآن از تاری...


اعمار ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی  ولایت دایکندی

اعمار ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی  ولایت دایکندی

  نام پروژه:  اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی  ولایت دایکندی که کارآن از تاریخ 1397/01/01 آغاز و ب...


اعمار ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی  ولایت بادغیس

اعمار ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی  ولایت بادغیس

  نام پروژه:  اعمار تعمیر تدریسی موسسه تحصیلات عالی  ولایت بادغیس که کارآن از تاریخ 1397/01/27 آغاز و به...


اعمار یک باب مرکز صحی اساسی  در  مرکز ولایت خوست

اعمار یک باب مرکز صحی اساسی  در  مرکز ولایت خوست

  نام پروژه:  اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی BHC  منگس در مرکز ولایت خوست که کارآن از تاریخ 1388/01/15 آغ...


اعمار یک باب مکتب ده صنفی مسلم آباد در  ولسوالی سرکانو ولایت کنر

اعمار یک باب مکتب ده صنفی مسلم آباد در  ولسوالی سرکانو ولایت کنر

  نام پروژه: اعمار یک باب مکتب ده صنفی مسلم آباد  ولسوالی اسمار  ولایت کنرکه کار آن از تاریخ 1396/01/29...


اعمار یک باب مکتب هشت صنفی انزر کوت در ولسوالی اسمار ولایت کنر

اعمار یک باب مکتب هشت صنفی انزر کوت در ولسوالی اسمار ولایت کنر

  نام پروژه: اعمار یک باب مکتب هشت صنفی انزرکوت تعدیل به دمبروکلی ولسوالی اسمار  ولایت کنرکه کار آن از تاریخ...


اعمار یک باب مکتب هشت صنفی نسوان کار بوری در ولسوالی شیگل ولایت کنر

اعمار یک باب مکتب هشت صنفی نسوان کار بوری در ولسوالی شیگل ولایت کنر

  نام پروژه: اعمار یک باب مکتب هشت صنفی نسوان کاربوری  ولسوالی شیگل ولایت کنرکه کار آن از تاریخ 1397/11/21 آغ...


اعمار یک باب مکتب هشت صنفی درمنطقه چنارمیناگل ولسوالی مره ور ولایت کنر

اعمار یک باب مکتب هشت صنفی درمنطقه چنارمیناگل ولسوالی مره ور ولایت کنر

  نام پروژه: اعمار یک باب مکتب هشت صنفی لویه بچه تعدیل به چنار میناگل  ولسوالی مره ور ولایت کنرکه کار آن از ت...


اعمار یک باب مرکز صحی اساسی درمنطقه هزار باغ ولسوالی خواجه غار ولایت تخار

اعمار یک باب مرکز صحی اساسی درمنطقه هزار باغ ولسوالی خواجه غار ولایت تخار

  نام پروژه: اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی  CHCدرمنطقه هزار باغ ولسوالی خواجه  ولایت تخارکه کار آن از تا...


اعمار یک باب مرکز صحی اساسی خیرآباد ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار

اعمار یک باب مرکز صحی اساسی خیرآباد ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار

  نام پروژه: اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی  CHCخیر آباد  ولسوالی دشت قلعه ولایت تخارکه کار آن از تاریخ 1...