صفحه اخبار: گزارش ها و خبر های اخیر در مورد پیشرفت برنامه

اعمار تعمیر اداری آمریت معارف ولسوالی سنچارک ولایت سرپل

اعمار تعمیر اداری آمریت معارف ولسوالی سنچارک ولایت سرپل

نام پروژه: اعمار تعمیر اداری آمریت معارف ولسوالی سنچارک ولایت سرپل این پروژه به تاریخ 18/12/1397 آغاز و به‌ ت...


اعمارساختمان مکتب ۸ صنفی ولسوالی ارغنداب قریه باغ ولایت زابل

اعمارساختمان مکتب ۸ صنفی ولسوالی ارغنداب قریه باغ ولایت زابل

نام پروژه: اعمارساختمان مکتب ۸ صنفی ولسوالی ارغنداب قریه باغ ولایت زابل این پروژه به تاریخ 11/04/1396 آغاز و به&zw...


اعمار مکتب ۸ صنفی ولسوالی سیوری قریه بولان ولایت زابل

اعمار مکتب ۸ صنفی ولسوالی سیوری قریه بولان ولایت زابل

نام پروژه: اعمار مکتب ۸ صنفی ولسوالی سیوری قریه بولان ولایت زابل این پروژه به تاریخ 22/05/1396 آغاز و به‌ تار...


سفر هیئت وزارت اقتصاد به ولایت بامیان

سفر هیئت وزارت اقتصاد به ولایت بامیان

بتاریخ  17 سنبله سال 1399 خورشیدی معین اداری ومالی ، رئیس انکشاف منطقوی، رئیس واحد هماهنگی   HICDP  ...


اعمار تعمیر اداری ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت کاپیسا

اعمار تعمیر اداری ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت کاپیسا

نام پروژه: اعمار تعمیر اداری ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت کاپیسا.   این پروژه به تاریخ 21/12/1397 آغاز و ب...


امضاء تفاهم نامه ۵ پروژه میان وزارت اقتصاد ، سفارت هند مقیم کابل و وزارت های معارف و تحصیلات عالی

امضاء تفاهم نامه ۵ پروژه میان وزارت اقتصاد ، سفارت هند مقیم کابل و وزارت های معارف و تحصیلات عالی

امروز تفاهم نامه ۵ پروژه میان وزارت اقتصاد ، سفارت هند مقیم کابل و وزارت های معارف و تحصیلات عالی با حضور داشت وکلای ولا...


جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

امروز یک شنبه مورخ 29 سرطان 1399 جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی (Steering Committee) در تالار...


اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی ورسک ولسوالی لعل پور ولایت ننگرهار

اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی ورسک ولسوالی لعل پور ولایت ننگرهار

نام پروژه: اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی ورسک ولسوالی لعل پور ولایت ننگرهار.   این پروژه به تاریخ 20/09/ 1397آغاز و به&...


اعمار تعمیر مکتب 2+8 صنفی محمدیه القان ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی

اعمار تعمیر مکتب 2+8 صنفی محمدیه القان ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی

نام پروژه: اعمار تعمیر مکتب 2+8 صنفی محمدیه القان ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی. این پروژه به تاریخ 14/01/ 1398آغاز و ب...


اعمار تعمیر شورای ولایتی ولایت فراه

اعمار تعمیر شورای ولایتی ولایت فراه

نام پروژه: اعمار تعمیر شورای ولایتی ولایت فراه.   این پروژه به تاریخ 13/06/ 1397آغاز و به‌ تاریخ 09/01/1399&...


اعمار تعمیر 18  صنفی انستیتوت زراعت و وترنری ولایت غور

اعمار تعمیر 18 صنفی انستیتوت زراعت و وترنری ولایت غور

نام پروژه: اعمار تعمیر 18  صنفی انستیتوت زراعت و وترنری ولایت غور.   این پروژه به تاریخ 05/01/ 1398آغاز و به...


اعمار مکتب ( 10+2) صنفی جعفر طیار مرکز ولایت لغمان

اعمار مکتب ( 10+2) صنفی جعفر طیار مرکز ولایت لغمان

نام پروژه: اعمار مکتب ( 10+2) صنفی جعفر طیار مرکز ولایت لغمان.   این پروژه به تاریخ 23/10/ 1397آغاز و به‌ تا...