صفحه اخبار گزارش ها و خبر های اخیر

گزارش از تحکیمات گبیونی غرض جلوگیری ازتخریب دریایی تالقان قریه بویین علیاولسوالی خان آباد ولایت کندز

گزارش از تحکیمات گبیونی غرض جلوگیری ازتخریب دریایی تالقان قریه بویین علیاولسوالی خان آباد ولایت کندز

  اسم پروژه  تحکیمات گبیونی غرض جلوگیری ازتخریب دریایی تالقان قریه بوئین علیاولسوالی خان آبادولایت کندزازتاری...


گزارش از اعمار وایه پل 8 متره ی آهن کانکریتی قریه خالق داد ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ

گزارش از اعمار وایه پل 8 متره ی آهن کانکریتی قریه خالق داد ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ

  نام پروژه اعمار پل  8 متره آهن کانکریتی قریه خالق داد بالای کانال ولسوالی  نهر شاهی ولایت بلخ  که...


گزارش از اعمار ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی در مرکز ولایت فاریاب

گزارش از اعمار ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی در مرکز ولایت فاریاب

گزارش از اعمار ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی در مرکز ولایت فاریاب نام پروژه اعمار ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی...


گزارش از اعمار دو سربند 11 متره  در قریه گرد ولنگ ولسوالی دولینه ولایت غور

گزارش از اعمار دو سربند 11 متره  در قریه گرد ولنگ ولسوالی دولینه ولایت غور

گزارش از اعمار دو سربند 11 متره  در قریه گرد ولنگ ولسوالی دولینه ولایت غور   نام پروژه: اعمار دو سربند 11 مت...


گزارش از اعمار بند آب گردان زردگیاه ولسوالی یکا ولنگ ولایت بامیان

گزارش از اعمار بند آب گردان زردگیاه ولسوالی یکا ولنگ ولایت بامیان

گزارش از اعمار بند آب گردان زردگیاه ولسوالی یکا ولنگ ولایت بامیان نام پروژه اعمار بند آب گردان زردگیاه ولسوالی یکاولنگ...


گزارش اعمار یک باب  کلنیک جامع  صحی درولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب

گزارش اعمار یک باب  کلنیک جامع  صحی درولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب

گزارش اعمار یک باب  کلنیک جامع  صحی درولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب نام پروژه اعمار یک باب کلنیک جامع صحی...


گزارش از اعمار پل آهن کانکریتی به طول ۱۲ متر در قریه لب جر طاغن ولسوالی خواجه دو کوه ولایت جوزجان

گزارش از اعمار پل آهن کانکریتی به طول ۱۲ متر در قریه لب جر طاغن ولسوالی خواجه دو کوه ولایت جوزجان

گزارش از اعمار پل آهن کانکریتی به طول ۱۲ متر در قریه لب جر طاغن ولسوالی خواجه دو کوه ولایت جوزجان اسم پروژه: اعمار...


گزارش اسفالت کانکریت ریزی (0,231)کیلو متر سرک دهمزنگ ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان

گزارش اسفالت کانکریت ریزی (0,231)کیلو متر سرک دهمزنگ ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان

گزارش اسفالت کانکریت ریزی (0,231)کیلو متر سرک دهمزنگ ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان اسم پروژه:  کانکریت ریزی (0,231)ک...


گزارش از اعمار(270)متر دیوار استنادی در قریه زرکمر ویک پلچک در قریه بانده دور ولسوالی دولت شاه  ولایت لغمان

گزارش از اعمار(270)متر دیوار استنادی در قریه زرکمر ویک پلچک در قریه بانده دور ولسوالی دولت شاه  ولایت لغمان

گزارش از اعمار(270)متر دیوار استنادی در قریه زرکمر ویک پلچک در قریه بانده دور ولسوالی دولت شاه  ولایت لغمان اسم پر...


گزارش از اعمار دیوار احاطه دارالمعلمین به طول 684 متر در قریه سلطان غازی بابا مرکز ولایت لغمان

گزارش از اعمار دیوار احاطه دارالمعلمین به طول 684 متر در قریه سلطان غازی بابا مرکز ولایت لغمان

گزارش از اعمار دیوار احاطه دارالمعلمین به طول 684 متر در قریه سلطان غازی بابا مرکز ولایت لغمان  اسم پروژه:  ا...


گزارش از اعمار یک باب کلنیک صحی اساسی   در قریه غندی ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان

گزارش از اعمار یک باب کلنیک صحی اساسی در قریه غندی ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان

گزارش از اعمار یک باب کلنیک صحی اساسی BHC  در قریه غندی ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان اسم پروژه اعمار یک باب کلنیک ص...


گزارش از اعمار میدان ورزشی کرکت درمرکز ولایت کندهار

گزارش از اعمار میدان ورزشی کرکت درمرکز ولایت کندهار

گزارش از اعمار میدان ورزشی کرکت درمرکز ولایت کندهار  نام پروژه اعمار ستدیوم کرکت در مرکز ولایت کندهار که در مساحت...