صفحه اخبار گزارش ها و خبر های اخیر

گزارش از اعمار پل آهن کانکریتی به طول ۱۲ متر در قریه لب جر طاغن ولسوالی خواجه دو کوه ولایت جوزجان

گزارش از اعمار پل آهن کانکریتی به طول ۱۲ متر در قریه لب جر طاغن ولسوالی خواجه دو کوه ولایت جوزجان

گزارش از اعمار پل آهن کانکریتی به طول ۱۲ متر در قریه لب جر طاغن ولسوالی خواجه دو کوه ولایت جوزجان اسم پروژه: اعمار...


گزارش اسفالت کانکریت ریزی (0,231)کیلو متر سرک دهمزنگ ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان

گزارش اسفالت کانکریت ریزی (0,231)کیلو متر سرک دهمزنگ ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان

گزارش اسفالت کانکریت ریزی (0,231)کیلو متر سرک دهمزنگ ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان اسم پروژه:  کانکریت ریزی (0,231)ک...


گزارش از اعمار(270)متر دیوار استنادی در قریه زرکمر ویک پلچک در قریه بانده دور ولسوالی دولت شاه  ولایت لغمان

گزارش از اعمار(270)متر دیوار استنادی در قریه زرکمر ویک پلچک در قریه بانده دور ولسوالی دولت شاه  ولایت لغمان

گزارش از اعمار(270)متر دیوار استنادی در قریه زرکمر ویک پلچک در قریه بانده دور ولسوالی دولت شاه  ولایت لغمان اسم پر...


گزارش از اعمار دیوار احاطه دارالمعلمین به طول 684 متر در قریه سلطان غازی بابا مرکز ولایت لغمان

گزارش از اعمار دیوار احاطه دارالمعلمین به طول 684 متر در قریه سلطان غازی بابا مرکز ولایت لغمان

گزارش از اعمار دیوار احاطه دارالمعلمین به طول 684 متر در قریه سلطان غازی بابا مرکز ولایت لغمان  اسم پروژه:  ا...


گزارش از اعمار یک باب کلنیک صحی اساسی   در قریه غندی ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان

گزارش از اعمار یک باب کلنیک صحی اساسی در قریه غندی ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان

گزارش از اعمار یک باب کلنیک صحی اساسی BHC  در قریه غندی ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان اسم پروژه اعمار یک باب کلنیک ص...


گزارش از اعمار میدان ورزشی کرکت درمرکز ولایت کندهار

گزارش از اعمار میدان ورزشی کرکت درمرکز ولایت کندهار

گزارش از اعمار میدان ورزشی کرکت درمرکز ولایت کندهار  نام پروژه اعمار ستدیوم کرکت در مرکز ولایت کندهار که در مساحت...


نشست مشترک رییس انکشاف منطقوی ورییس واحدهماهنگی برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی با مسوولان زون ها وتیم لیدر های سکتورها

نشست مشترک رییس انکشاف منطقوی ورییس واحدهماهنگی برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی با مسوولان زون ها وتیم لیدر های سکتورها

نشست مشترک رییس انکشاف منطقوی ورییس واحدهماهنگی برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی با مسوولان زون ها وتیم لیدر ها...


گزارش از اعمار پل 11 متره آهن کانکریتی در قریه  سرچشمه ی ولسوالی شهرک ولایت غور

گزارش از اعمار پل 11 متره آهن کانکریتی در قریه سرچشمه ی ولسوالی شهرک ولایت غور

نام پروژه: اعمار پل 11 متره آهن کانکریتی در قریه  سرچشمه ی ولسوالی شهرک ولایت غور که به درازای 11 متر از تاریخ 1395...


گزارش از اعمار یک  وایه پل  اساسی بطول 23 متردرقریه قاضی کنتی مرکز ولایت سرپل

گزارش از اعمار یک  وایه پل  اساسی بطول 23 متردرقریه قاضی کنتی مرکز ولایت سرپل

گزارش از اعمار یک  وایه پل  اساسی بطول 23 متردرقریه قاضی کنتی مرکز ولایت سرپل    نام پروژه اعمار ی...


گزارش از  اعمار پروژه  کلینیک (CHC) ولسوالی کنگ    ولایت نیمروز

گزارش از اعمار پروژه کلینیک (CHC) ولسوالی کنگ ولایت نیمروز

           گزارش از  اعمار پروژه  کلینیک (CHC) ولسوالی کنگ&n...


گزارش از اعمار ساختمان سالون طعام خوری دانشگاه ولایت لغمان

گزارش از اعمار ساختمان سالون طعام خوری دانشگاه ولایت لغمان

گزارش از اعمار ساختمان سالون طعام خوری دانشگاه ولایت لغمان   نام پروژه اعمار ساختمان سالون طعام خوری دانشگاه ولای...


گز ارش از اعمار ونصب  پروژه گرین هاوس در مرکز ولایت ارزگان

گز ارش از اعمار ونصب  پروژه گرین هاوس در مرکز ولایت ارزگان

گز ارش از اعمار ونصب  پروژه گرین هاوس در مرکز ولایت ارزگان   نام پروژه  اعمار گرین هاوس در مرکز ولایت ا...