صفحه اخبار گزارش ها و خبر های اخیر

گزارش از اعمار لیسه ده صنفی قریه مار آباد ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات

گزارش از اعمار لیسه ده صنفی قریه مار آباد ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات

گزارش از اعمار لیسه ده صنفی قریه مار آباد ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات نام پروژه اعمار مکتب لیسه 10 صنفی خشتی قریه ما...


گزارش از اعمار ساختمان انستیتوت تخنیکی و مسلکی مرکز ولایت سمنگان

گزارش از اعمار ساختمان انستیتوت تخنیکی و مسلکی مرکز ولایت سمنگان

گزارش از اعمار ساختمان انستیتوت تخنیکی و مسلکی مرکز ولایت سمنگان نام پروژه اعمار تعمیر انستیتوت تخنیکی ومسلکی با دیوار...


گزارش از اعمار ساختمان خوابگاه دانشکده تعلیم و تربیه تحصیلات عالی ولایت سمنگان

گزارش از اعمار ساختمان خوابگاه دانشکده تعلیم و تربیه تحصیلات عالی ولایت سمنگان

گزارش از اعمار ساختمان خوابگاه دانشکده تعلیم و تربیه تحصیلات عالی ولایت سمنگان نام پروژه اعمار ساختمان خوابگاه تعلیم وت...


گزارش از اعمار یک کلینیک درمنطقه ژوندون واقع مرکز ایبک ولایت سمنگان

گزارش از اعمار یک کلینیک درمنطقه ژوندون واقع مرکز ایبک ولایت سمنگان

گزارش از اعمار یک کلینیک درمنطقه ژوندون واقع مرکز ایبک ولایت سمنگان نام پروژه اعمار مرکز صحی اساسی (BHC) درقریه ژوندون...


گزارش از اعمار کلنیک قینر واقع در ولسوالی خرم سارباغ ولایت سمنگان

گزارش از اعمار کلنیک قینر واقع در ولسوالی خرم سارباغ ولایت سمنگان

گزارش از اعمار کلنیک قینر واقع در ولسوالی خرم سارباغ ولایت سمنگان نام پروژه اعمار مرکز صحی اساسی (BHC) در ولسوالی خرم س...


گزارش از اعمار یک باب کلنیک آب خورک واقع در ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان

گزارش از اعمار یک باب کلنیک آب خورک واقع در ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان

گزارش از اعمار یک باب کلنیک آب خورک واقع در ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان نام پروژه اعمار مرکز صحی اساسی  درولسوال...


گزارش از اعمار کلینیک بیک محمد قدوق واقع در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان

گزارش از اعمار کلینیک بیک محمد قدوق واقع در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان

گزارش از اعمار کلینیک بیک محمد قدوق واقع در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان نام پروزه اعمار مرکز صحی اساسی (BHC)قریه چو...


گزارش از اعمار کلینیک در منطقه تیخونک واقع در مرکز ولایت سمنگان

گزارش از اعمار کلینیک در منطقه تیخونک واقع در مرکز ولایت سمنگان

گزارش از اعمار کلینیک در منطقه تیخونک واقع در مرکز ولایت سمنگان نام این پروژه اعماریک باب کلینک ( BHC ) درمنطقه تیخونک...


گزارش از اعمار لیسه نسوان 10 صنفی خشتی ظهرآبی در مرکز ایبک ولایت سمنگان

گزارش از اعمار لیسه نسوان 10 صنفی خشتی ظهرآبی در مرکز ایبک ولایت سمنگان

گزارش از اعمار لیسه نسوان 10 صنفی خشتی ظهرآبی در مرکز ایبک ولایت سمنگان نام پروژه اعمار مکتب لیسه 10 صنفی خشتی ظهرآبی و...


سفرجلالتمآب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور به ولایت بامیان

سفرجلالتمآب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور به ولایت بامیان

جلالتمآب دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور روز گذشته همراه با سفیر هند  به هدف گشایش دو باب مکتب به ولایت بامیان...


گزارش از اعمار مکتب 14 صنفی کوچه زرد ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس

گزارش از اعمار مکتب 14 صنفی کوچه زرد ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس

گزارش از اعمار مکتب 14 صنفی کوچه زرد ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس نام پروژه : اعمارتعمیر مکتب 14 صنفی کوچه زرد ولسوالی آ...


گزارش از اعمار ساختمان یک باب مکتب چیلانگم در مرکز ولایت سرپل

گزارش از اعمار ساختمان یک باب مکتب چیلانگم در مرکز ولایت سرپل

گزارش از اعمار ساختمان یک باب مکتب چیلانگم در مرکز ولایت سرپل اسم پروژه: اعمار مکتب ابتداییه چیلانگم درمرکز ولایت سرپل8...