گزارش از اعمار مکتب 14 صنفی کوچه زرد ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس


9 months ago

گزارش از اعمار مکتب 14 صنفی کوچه زرد ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس

گزارش از اعمار مکتب 14 صنفی کوچه زرد ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس

نام پروژه : اعمارتعمیر مکتب 14 صنفی کوچه زرد ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس که ازتاریخ 30/01/1396کارپروژه آغاز وبتاریخ 1397-01-14 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه این پروژه 383،936.37 دالر امریکایی است که از جانب کشور هندوستان واز کمک های 100 میلیون دالری برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

مستفید شوندگان مستقیم 429 دانش آموز وغیر مستقیم 2200 تن می باشند

وهمچنان تعداد شغل ایجاد شده دایمی 14 وموقتی 20 است

ریس معارف ولایت بادغیس ازکمک های کشور هندوستان اظهار سپاس وقدردانی کرده و وهمکاری کشور هندوستان را درراستایی تطبیق وتمویل پروژه های انکشافی وزیر بنایی درافغانستان یک گام مثبت وموثر می داند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد