گزارش اعمار یک باب کلینیک حیوانی در مرکز ولسوالی شهرصفا ولایت زابل


1 year ago

گزارش اعمار یک باب کلینیک حیوانی در مرکز ولسوالی شهرصفا ولایت زابل

 

اسم پروژه اعمار ساختمان کلینیک حیوانی درمرکز ولسوالی شهرصفا ولایت زابل که ازتاریخ 08/06/1395 هـ ش آغاز و بتاریخ 15/08/1396 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

قیمت مجموعی این پروژه(13530)دالرامریکایی معادل (906538) افغانی است که از جانب کشور هندوستان واز کمک های ۱۰۰ میلیون دالری برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

مستفیدشوندگان مستقیم پروژه مذکور 3300 حیوانات اند و مستفید شوندگان غیر مستقیم این پروزه 5800 حیوانات می رسند.

 این پروژه توانسته است که تأثیرات مثبت خویش را در راستای صحت حیوانی داشته باشد .

باشنده گان ولسوالی شهرصفا ولایت زابل از تطبیق هم چون پروژه ها اظهار خرسندی کرده پشتیبانی و حمایت شان را از تطبیق چنین پروژه ها اعلان داشته اند وهمچنان از کشور دوست هندوستان جهت تمویل هم چون پروژه ها سپاسگزاری می کنند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروزه وزارت زراعت می باشد