گزارزش از اعمار ساختمان مکتب 8صنفی قریه خارکو ولسوالی گرم سیر ولایت هلمند


1 year ago

گزارزش از اعمار ساختمان مکتب 8صنفی قریه خارکو ولسوالی گرم سیر ولایت هلمند

گزارزش از اعمار ساختمان مکتب 8صنفی قریه خارکو ولسوالی گرم سیر ولایت هلمند       

نام پروژه اعمار مکتب 8صنفی قریه خارکو ولسوالی گرم سیر ولایت هلمند که از تاریخ 1396-03-13 آغاز وبتاریخ 1397-02-13 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است. هزینه این پروژه (343,566.31) دالر امریکایی است که از کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی کشور هندوستان پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 20 مرد وز12 زن وبتعداد 800 تن از شاگردان قریه خارکو ولسوالی گرم سیر ولایت هلمند از این مکتب استفاده مستقیم وغیر مستقیم می کنند.

با اعمار این مکتب در قریه خارکو نوجوانان وجوانان این منطقه از نعمت سواد وعلم ودانش بهره مند خواهند شد همچنان باشندگان این محل از اعمار این مکتب اظهار خوشی می کنند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد