گزارش از پروژه اعمار کلینیک اساسی قریه مالان ولسوالی گذره ولایت هرات


1 year ago

گزارش از پروژه اعمار کلینیک اساسی قریه مالان ولسوالی گذره ولایت هرات

گزارش از پروژه اعمار کلینیک اساسی قریه مالان ولسوالی گذره ولایت هرات

نام پروژه: اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی در قریه مالان ولسوالی گذره ولایت هرات که بتاریخ 16/05/1396 آغاز شده وبتاریخ 16/02/1397 خورشیدی وبه بهره برداری سپرده شده است

هرینه این پروژه 83818.49 دالرامریکایی است که معادل آن( 5776770 ) افغانی می شود که از کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی کشور هندوستان پرداخت شده است

ساخت تعمیر مرکزصحی به مساحت 3000 متر مربع شامل تعمیر اصلی و زیربنای 240 متر مربع، اتاق جنراتور، اتاق محافظ، دیوار احاطوی، چاه آب آشامیدنی، چاه سپتیک وسرویس بهداشتی به شکل پخته واساسی اعمار شده است

مستفید شوندگان مستقیم این پروژه به تعداد 60 تن از کارمندان صحی ومستفیدشوندگان غیرمستقیم این مرکز صحی به تعداد 51731 تن از باشندگان ولسوالی گذره ولایت هرات را زیر پوشش صحی قرار داده است

تاثیرات اجتماعی مثبت این مرکزی صحی که باعث رسیدگی کلی بامشکلات صحی مردم وبه نیاز صحی مردم در هر فصل سال شده است ومردم این محل از اعمار همچون پروژه ها استقبال می کنند

قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه می باشد