گزارش از اعمار پروژه انستیتوت اداره و حسابداری دشت توپ ، ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک


1 year ago

گزارش از اعمار پروژه انستیتوت اداره و حسابداری دشت توپ ، ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک

گزارش از اعمار پروژه انستیتوت اداره و حسابداری دشت توپ ، ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک
نام این پروژه: اعمار ساختمان انستیتوت اداره و حسابداری دشت توپ ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک که از تاریخ 1395-05-05 آغاز وبتاریخ 1396-08-04 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هرینه ی این پروژه: 811،129.63 دالر امریکایی است که از جناب کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شد ه است

که این ساختمان بشکل پخته و اساسی در دو ساختمان اعمار شده است. ساختمان تدریسی این انستیتوت در سه طبقه که دارای 18 صنف درسی ، اتاق لابرتوار ، اتاق کمپیوتر و دیگر ضروریات بگونه اساسی اعمار شده است. وهمچنان ساختمان خواب گاه نیز در دو منزل برای 200 نفر دانش آموز باجمله ملحقات مورد نیاز اعمارشده است

مستقید شوندگان مستقیم این پروزه 850 تن دانش آموز می باشند وغیرمستقیم همه ی باشندگان ولسوالی سیدآباد ولایت میدان ورک اند

باشندگان ولسوالی سیدآباد باستایش از کمک های کشور هندوستان بر تطبیق بیشتر همچون پروژه ها تاکید می کنند

قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد