گزارش درمورد اعمار کلنیک صحی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب


3 years ago

گزارش درمورد اعمار کلنیک صحی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب

گزارش درمورد اعمار کلنیک صحی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب

نام پروژه: اعمار یک باب کلینک صحی در قریه چهل گزی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب که بتاریخ 03-10-1393 آغاز وبتاریخ 03-12-1394 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه مجموعی این پروژه: 247،837.80 دالر امریکایی است که از کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی کشور هندوستان پرداخت شده است

مستفیدشوندگان این پروژه ازلحاظ فیصدی 59% زنان و41%مردان وهمچنان غیرمستقیم به تعداد 47080 تن از بازشندگان ولسوالی قیصار تحت پوشش عرضه خدمات این مرکز صحی قرار دارند

باشندگان ولسوالی قیصار ولایت فاریاب از اعمار این مرکز صحی اظهار خوشی می کنند به گفته آنان این مرکز صحی بسیار از چالش های صحی شان حل شده است

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه می باشد