مارکیت دو منزله شیرین هزاره ولایت دایکندی


3 months ago

مارکیت دو منزله شیرین هزاره ولایت دایکندی

پروژه متذکره از کمک های 100 میلیون دالری دولت جمهوری هند تمویل گردیده میان وزارت محترم امور زنان و شرکت ساختمانی ژالکه به قیمت مجموعی مبلغ (108972.05) دالر امریکایی معادل (8109142.50) افغانی عقد قرارداد گردیده بود که کار آن به تاریخ 1399/2/4 آغاز و به تاریخ 1400/2/1 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است .

مسئولیت تطبیق این پروژه را وزارت محترم امور زنان به عهده داشته است مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 24 فامیل ،مستفید شوندگان غیر مستقیم آن در هر ماه 4000 تن میباشد تمام شهروندان ولایت دایکندی از تکمیلی کار این پروژه احساس خرسندی داشته زمینه تفریح و سیاحت برای صدها تن از مردم افغان مهیا گردیده است

از مردم محل توقع برده میشود تا در قسمت مراقبت و نگهداری پروژه فوق سهم ارزنده داشته باشند