گزارش درمورد اعمارکلینک صحی قریه کته قلعه ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب


2 years ago

گزارش درمورد اعمارکلینک صحی قریه کته قلعه ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب

 
نام پروژه: اعمار کلینیک CHC قریه کته قلعه ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب که از تاریخ 10-10-1393 آغاز وبتاریخ 02-09-1394 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه ی مجموعی این پروژه: 259،051.69 دالر امریکایی است که از کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی کشور هندوستان پرداخت شده است

مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 59 درصد زنان و41 در صد مردان می باشند وبگونه ی غیرمستقیم کلنیک CHC قریه کته قلعه به تعداد 28753 تن ازنفوس ساحه ولسوالی پشتون کوت را تحت پوشش قرارمیدهد که ازلحاظ فیصدی 59% زنان و41%مردان ازپروژه مزکوروعرضه خدمات استندرد صحی مستفید شده اند

باشندگان ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب با ستایش از کمک های کشورهندوستان برتطبیق همچون پروژه ها تاکید می کنند وبه باور آنان با ایجاد این مرکز صحی بسیاری از چالش های مردم ولسوالی پشتون کوت در بخش صحت حل شده است

قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه می باشد