اعمار مکتب لیسه 10 صنفی شونکری ولسوالی سرکانو ولایت کنر در آن ولایت به بهره‌ برداری رسید


5 months ago

اعمار مکتب لیسه 10 صنفی شونکری ولسوالی سرکانو ولایت کنر در آن ولایت به بهره‌ برداری رسید

پروژه متذکره که از کمک 100 میلیون دالری دولت جمهوری هند تمویل میگردد میان وزارت محترم معارف و شرکت ساختمانی شرکت ساختمانی فضل الباری جمال زوی به قیمت مجموعی مبلغ (155947.04) دالر امریکائی معادل (11129130) افغانی میشود به تاریخ (26/6/1397) عقد قرارداد گردیده بود و به‌ تاریخ (26/6/1398) خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

مسئولیت تطبیق این پروژه را وزارت محترم معارف به عهد داشته و مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 600 تن، مستفید شوندگان غیر مستقیم 1500 تن میباشد مردم محل از تطبیق اعمار این مکتب احساس خرسندی داشته و زمینه تعلیم با کیفیت را برای مردم محل مهیا ساخته است.

قابل یاد آوری‌ست که دولت هند توسط پروژه ‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی (SDP/HICDP) به تعداد (11) پروژه انکشافی را شامل 7 مکتب، 150 متر دیوار محافظتی، اعمار یک باب ترینینگ سنتر زراعتی، اعمار سربند آبرسانی، اعمار دیوار استنادی و احاطه پوهنتون سید جمال الدین و اعمار صالون تریننگ برای خانم ها در ولایت کنر حمایت مالی نموده است که قیمت مجموعی آن به (2615298) دالر بالغ می‌گردد.