تدویر محفل اختتامیه پروژه مرغداری Kitchen/ Garden به تمویل کشور هند در ولایت بادغیس


6 months ago

تدویر محفل اختتامیه پروژه مرغداری Kitchen/ Garden به تمویل کشور هند در ولایت بادغیس
مورخ 4 جوزا 1400 مطابق 25 می 2021 موسسه (AWARDO) مقیم ولایت بادغیس برنامه اختتامیه پروژه باغچه مرغداری (Kitchen Garden) را با اشتراک الحاج عبدالوارث شیرزی معاون مقام ولایت، عبدالله افضلی معاون شواری ولایتی، مونسه قادری منشی شورای ولایتی، محمد ادریس حسان رییس اقتصاد٬ عبدالتواب تائب رییس زراعت٬ آبیاری و مالداری٬ راحله نادری ریسه امور زنان٬ نجیبه فایز مسول موسسه AWARDO و تعداد زیادی از مستفیدشوندگان که همه خانم ها بودند٬ را در مقر ریاست زراعت تدویر نمود . در ابتداء، نجیبه فایز مسول موسسه AWARDO ضمن خوش آمد گویی اشتراک کننده گان٬ پیرامون پروژه و نحوه تطبیق آن صحبت های همه جانبه نموده و از حمایت مقام ولایت٬ ریاست زراعت٬ آبیاری و مالداری٬ ریاست اقتصاد و سایر ذیدخلان که در تطبییق موقفانه پروژه ابراز سپاس و امتنان نمود. متعاقباً٬ محمد ادریس حسان رییس اقتصاد ولایت بادغیس پیام سفیر کشور دوست هند مقیم کابل را نیابتا در برنامه قرائت نموده و از مساعدت های سخاوتمندانه و همکاری های کشور دوست هند در زمینه توسعه انکشافی و اقتصادی قدردانی و آنرا مهم عنوان نموده و خواهان تداوم حمایت و همکاری های انکشافی-اقتصادی در آینده گردید. سپس٬ عبدالتواب تائب رییس زراعت٬ آبیاری و مالداری ولایت بادغیس پیرامون تطبیق پروژه باغچه های مرغداری در ولسوالی های قادس٬ مقر و قلعه نو و نقش آن اداره را در تطبیق و نظارت از جریان کار کمی و کیفی در جلسه معلومات داده و آمادگی خویش را در تطبیق همچون پروه ها در آینده نیز اعلان نمود. جلسه با سنخنان روسای امور زنان٬ معاون شورای ولایتی و یکی از مستفیدشوندگان پروژه ادامه یافت. در اخیر، معاون مقام ولایت بادغیس ضمن جمع بندی محفل٬ از کمک های توسعوی کشور دوست هند و بخصوص توانمندسازی زنان در ولایت بادغیس اظهار سپاس و امتنان نموده و حمایت اداره محلی را در زمینه تسهیل تطبیق چنان پروژه ها در آینده نیز اعلان نمود. قابل یاد آوری ست که دولت هند در جریان سال های گذشته تا کنون به تعداد (15 ) پروژه انکشافی را به ارزش(405117867،4) دالر امریکایی را در ولایت بادغیس حایت مالی نموده است.