پروژه اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن برای مکتب سید الشهدا مربوط ناحیه 13 شهر کابل


7 months ago

پروژه اعمار تعمیر 10+2 صنفی با ملحقات آن برای مکتب سید الشهدا مربوط ناحیه 13 شهر کابل
پروژه متذکره که از کمک 100 میلیون دالری دولت جمهوری هند تمویل میگردد ، میان وزارت محترم معارف و شرکت ساختمانی دره زرگر به قیمت مجموعی مبلغ (214778.36) دالر امریکائی معادل (15610091.8) افغانی میشود  بتاریخ ( 24/9/1397) عقد قرار داد گردیده بود و به‌ تاریخ (24/4/1399) خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. مسوولیت تطبیق این پروژه را وزارت محترم معارف به عهد داشته و مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 500 تن، مستفید شوندگان غیر مستقیم 2500 تن میباشد مردم محل از افتتاح این مکتب احساس خرسندی داشته و زمینه تعلیم برای صدها تن از اطفال این ولسوالی مهیا گردیده است.  از مردم محل توقع برده میشود تا در قسمت مراقبت و نگهداری پروژه فوق سهم ارزنده داشته باشند.