اعمار دیوار احاطه پوهنتون ولایت هلمند


7 months ago

اعمار دیوار احاطه پوهنتون ولایت هلمند

پروژه متذکره که از کمک 100 میلیون دالری دولت جمهوری هند تمویل میگردد میان وزارت محترم تحصیلات عالی و شرکت ساختمانی حقیار بست HBCC)) به قیمت مجموعی مبلغ (171430.03) دالر امریکائی معادل (11715528.75) افغانی میشود بتاریخ (28/8/1397) عقد قرار داد گردیده بود و به‌ تاریخ (10/8/1399) خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

مسوولیت تطبیق این پروژه را وزارت محترم تحصیلات عالی به عهد داشته و مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 2500 تن، مستفید شوندگان غیر مستقیم مردم محل میباشد که از افتتاح این پروژه احساس خرسندی داشته و زمینه تحصل برای صدها تن از دانشجویان افغان مهیا ساخته است.

از مردم محل توقع برده میشود تا در قسمت مراقبت و نگهداری پروژه فوق سهم ارزنده داشته باشند.