پروژه اعمار تعمیر 2+10 صنفی با ملحقات آن برای مکتب لیسه سپاهی خیل مربوط ولسوالی مرکز ولایت پکتیا


7 months ago

پروژه اعمار تعمیر 2+10 صنفی با ملحقات آن برای مکتب لیسه سپاهی خیل مربوط ولسوالی مرکز ولایت پکتیا

پروژه متذکره که از کمک 100 میلیون دالری دولت جمهوری هند تمویل میگردد میان وزارت محترم معارف و شرکت ساختمانی نازیمند شیرزاد و الهام میوند به قیمت مجموعی مبلغ (236884.21) دالر امریکائی معادل (16700337) افغانی میشود بتاریخ ( 21/11/1397) عقد قرار داد گردیده بود و به‌ تاریخ (13/9/1399) خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

مسوولیت تطبیق این پروژه را وزارت محترم معارف به عهد داشته و مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 250 تن، مستفید شوندگان غیر مستقیم 1250 تن میباشد مردم محل از افتتاح این مکتب احساس خرسندی داشته و زمینه تعلیم برای صدها تن از اطفال این محل مهیا گردیده است.

از مردم محل توقع برده میشود تا در قسمت مراقبت و نگهداری پروژه فوق سهم ارزنده داشته باشند.