پروژه اعمار تعمیر مکتب 2+16 صنفی در سه منزل با ملحقات آن در قریه سرکاریوبورایو در مرکز ولایت خوست.


9 months ago

پروژه اعمار تعمیر مکتب 2+16 صنفی در سه منزل با ملحقات آن در قریه سرکاریوبورایو در مرکز ولایت خوست.

 پروژه متذکره از کمک 20 میلیون دالری دولت جمهوری هند تمویل گردیده، میان وزارت محترم معارف و شرکت ساختمانی قیصر افغان به قیمت مجموعی مبلغ (290228.51) دالر امریکائی معادل (21593001.55) افغانی میباشد، به تاریخ ( 8/3/1398) عقد قرار داد نموده و به‌ تاریخ (2/9/1399) خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

مسوولیت تطبیق این پروژه را وزارت محترم معارف به عهد داشته و مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 1600 تن، مستفید شوندگان غیر مستقیم 10000 تن میباشد، مردم محل از افتتاح این مکتب احساس خرسندی نموده و زمینه تعلیم را برای صدها تن از اطفال این ولایت مهیا ساخته است.

از مردم محل توقع برده میشود تا در قسمت مراقبت و نگهداری پروژه فوق سهم ارزنده داشته باشند.