گزارش از اعمار پروژه لیسه نسوان قریه مهر ولسوالی پنجاب ولایت بامیان


1 year ago

گزارش از اعمار پروژه لیسه نسوان قریه مهر ولسوالی پنجاب ولایت بامیان


نام پروژه: اعمار مکتب 8 صنفی همراه با صنف کمپیوتر کتابخانه درقریه مهر ولسوالی پنجاب ولایت بامیان که از تاریخ 26-01-1396 خورشیدی آغاز وبتاریخ 26-11-1396 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه مجموعی این پروژه: 208،289.27 دالر امریکایی است که از کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی کشور هندوستان پرداخت شده است

مستفیدشوندگان مستقیم این پروژه 400 تن دانش آموز دخترمشمول آموزگاران می باشند  وغیرمستقیم 200 خانواده است هم چنان از این مکتب دانش آموزان 30 قریه ولسوالی پنجاب ولایت بامیان استفاده می کنند

باشندگان ولسوالی پنجاب ولایت بامیان اعمار این مکتب را درپیوند به رشد دانش آموزان دختران دراین ولسوالی با اهمیت می خوانند و ایجاد همچون پروژه ها تاکید می کنند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد