گزارش از پروژه اعمارساختمان هشت صنفی مکتب سبکتگین در ولسوالی مقر ولایت غزنی


2 years ago

گزارش از پروژه اعمارساختمان هشت صنفی مکتب سبکتگین در ولسوالی مقر ولایت غزنی

گزارش از پروژه اعمارساختمان هشت صنفی مکتب سبکتگین در ولسوالی مقر ولایت غزنی

نام این پروژه: اعمار ساختمان لیسه عالی 8 صنفی سبکتگین است که این پروژه در قریه سبکتگین ولسوالی مقر ولایت غزنی موقعیت دارد که کار از تاریخ 24-09-1395 آغاز وبتاریخ 24-05-1396 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه مجموعی این پروژه: 299،913.39 دالر امریکایی است که از کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی کشور هندوستان پرداخت شده است

مستفدشوندگان مستقیم این پروژه به تعداد 763 نفر و غیرمستقیم آن به تعداد 2235 نفر می باشد

باشندگان ولسوالی مقر ولایت غزنی از تطبیق پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند وبرتطبیق همچون پروژه ها تاکید دارند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد