گزارش از پروژه اعمار یک باب مرکز صحی اساسی درقریه اسفنده مرکز ولایت غزنی


3 years ago

گزارش از پروژه اعمار یک باب مرکز صحی اساسی درقریه اسفنده مرکز ولایت غزنی

گزارش از پروژه اعمار یک باب مرکز صحی اساسی درقریه اسفنده مرکز ولایت غزنی

نام پروژه: اعمار مرکز صحی اساسی(BHC) تعدیل به اعمار مرکز صحی اساسی (BHC) قریه اسفندی مرکز ولایت غزنی که 01-03-1395 آغاز وبتاریخ 31-02-1396 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است ،

هزینه مجموعی این پروژه 168،858.00 دالر امریکایی است که ازکمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی کشور هندوستان پرداخت شده است. که کار آن صد درصد تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

مستفدشوندگان مستقیم این پروژه به تعداد 20 نفر و غیر مستقیم این پروژه به تعداد 40000 نفر می رسد

باشندگان این محل باستایش از کمک های کشور هندوستان دربخش های مختلف کشور بویژه ولایت غزنی ستایش می کنند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه می باشد