گزارش از اعمار پروژه مرکز صحی جامع قره باغ که در مرکز ولسوالی قره باغ ولایت غزنی موقعیت دارد


3 years ago

گزارش از اعمار پروژه مرکز صحی جامع قره باغ که در مرکز ولسوالی قره باغ ولایت غزنی موقعیت دارد

گزارش از اعمار پروژه مرکز صحی جامع قره باغ که در مرکز ولسوالی قره باغ ولایت غزنی موقعیت دارد

نام این پروژه: اعمار یک باب کلینک صحی جامع (BHC) که درمرکز ولسوالی قره باغ ولایه غزنی موقعیت دارد که بتاریخ 02-03-1395 آغاز وبتاریخ 01-04-1396 خورشیدی تکمیل وبه بهره برد اری سپرده شده است

هزینه ی مجموعی این پروژه 292،525.49 دالر امریکایی است که از کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی کشور هندوستان پرداخت شده است

مستفدشوندگان مستقیم این پروژه به تعداد 30 نفر و غیر مستقیم این پروژه به تعداد 100000 نفر می رسد

این پروژه در مرکز ولسوالی قره باغ به بهره برداری سپرده شده بود اما کار این پروژه با 3% نواقص همراه بود. به تاریخ 27/ 1/1397 با تیم نظارتی هریک نماینده صحت عامه ، انجنیر شهرسازی و کارشناس نظارت و ارزیابی برنامه HICDP ریاست اقتصاد نواقص کار این پروژه را ارزیابی و برآورد ثانی آن انجام گردید و کار این پروژه 100% تکمیل گردیده و نواقص آن نیز مرفوع گردیده است. صرف آهن پوش بام این تعمیر در قسمت های ناوه و اطرف نل های بخاری درست محکم کاری نشده بود، که در زمینه مستحکم سازی قسمت های متذکره به شرکت قراردادی هدایات لازم داده شد. 80٪ پراخت صورت گرفته است و قسط آخر آن نیز درخواست شده است

باشندگان ولسوالی قره باغ ولایت غزنی از تطبیق این پروژه اظهار خوشی می کنند ونیز از کمک های کشور هندوستان در زمینه بازسازی کشور تشکر می کنند

قایل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه می باشد