اعمار تعمیر ۸+۲ صنفی مکتب قاضی آباد ولسوالی وامه ولایت نورستان


11 months ago

اعمار تعمیر ۸+۲ صنفی مکتب قاضی آباد ولسوالی وامه ولایت نورستان

نام پروژه: اعمار تعمیر ۸+۲ صنفی مکتب قاضی آباد ولسوالی وامه ولایت نورستان

این پروژه به تاریخ 22/07/1397 آغاز و به‌ تاریخ 12/08/1399  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه 205242.65   دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت گردیده است

مستفید شوندگان مستقیم و غیر مستقیم این پروژه 900 تن میباشد.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف میباشد.