بهره بردای 9 پروژه توسعه ای درولایت سمنگان با اشتراک جلالتمآب دوکتورمصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی فغانستان


1 year ago

بهره بردای 9 پروژه توسعه ای درولایت سمنگان با اشتراک جلالتمآب  دوکتورمصطفی مستور وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی فغانستان

روز پنجشنیه 11 اسد سال 1397 خورشیدی 9 پروژه توسعه ای در ولایت سمنگان توسط دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور به بهره برداری سپرده شد

این پروژه انکشافی در ولایت سمنگان مشمول خواب گاه موسسه تحصیلات عالی، انتستیتوت تخنیکی و مسلکی با ملحقات آن، دو باب مکتب و 5 مرکز صحی اساسی می باشد

این پروژه ها درمجموع 1.7 میلیون دالر امریکایی هزینه برداشته است که از جانب کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است.  قابل یاد آوری است که در هنگام همایش بهره برداری این پروژه ها محترم دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد را، محترم دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، محترم نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی، محترم عبداللطیف ابراهیمی والی ولایت سمنگان وهمچنان شماری از رییسان اداره ی محلی ولایت سمنگان همراهی می کردند
وزیراقتصاد کشور باستایش از کمک های کشور هندوستان برهماهنگی بیشتر ادارات سکتوری وولایت ها درقسمت سرعت، کیفیت وتطبیق به موقع پروژه های برنامه انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی تاکید کرد

درهمین حال وزیران صحت وتحصیلات عالی نیز از کمک های کشور هندوستان قدردانی کرده و تعهد کردند در پیوند به تطبیق پروژه ای انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی همکاری جدی خواهند کرد

ازسوی هم ولی ولایت سمنگان می گوید که با تطبیق این پروژه ها بخشی بزرگ از چالش های مردم ولایت سمنگان در بخش های معارف، تحصیلات عالی و صحت حل شده است که تطبیق وبهره برداری همچون پروژه ها زمینه را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی با در نظر داشت اصل انکشاف متوازن مساعد خواهد کرد

این درحالیست که مجموع پروژه های کشورهندوستان از کمک های 120 میلیون دالری 573 پروژه در بخش های معارف، صحت، تحصیلات عالی، انرژی وآب و انکشاف دهات که در 34 ولایت کشور با درنظرداشت اصل انکشاف متوازن تطبیق وبه بهره برداری سپرده می شود. که ازاین میان تا اکنون 272 پروژه آن تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است و متباقی 301 پروژه دیگر در مراحل تحت کار، تدارکاتی و حالت تطبیق قرار دارد