گزارش از اعمار مکتب ۱۰صنفی در منطقه مرغزار ولسوالی جوند ولایت بادغیس


1 year ago

گزارش از اعمار مکتب ۱۰صنفی در منطقه مرغزار ولسوالی جوند ولایت بادغیس

گزارش از اعمار مکتب ۱۰صنفی در منطقه مرغزار ولسوالی جوند ولایت بادغیس

 

نام پروژه: اعمار مکتب ۱۰صنفی مرغزار ولسوالی جوند ولایت بادغیس که بتاریخ 1395-01-29 آغاز وبتاریخ 1395-10-24 خورشیدی تکمیل وبه بهره بردای سپرده شده است.

مجموع هزینه این پروژه: 294137.58 دالر امریکایی که معادل 10839458 افغانی می باشد که از جانب کشور هندوستان و از کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی تمویل شده است.

دراین مکتب به تعداد 350 معلم و دانش آموز مصروف فراگیری علم وآموزش اند که از میان 10 تن آن را آموزگاران تشکیل میدهند.

مستفیدشوندگان مستقیم این پروژه 400 تن و غیرمستقیم آن 2000 هزارتن می باشند که همچنان این مکتب دانش آموزان پنج قریه را زیر پوشش قرار میدهد.

باشندگان ولسوالی جوند ولایت باغیس از اعمار مکتب در این ولسوالی بویژه از کمک های کشورهندوستان ستایش می کنند و برتطبیق همچون پروژه ها تاکید می کنند.

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد.