اعمار تعمیر اداری ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت کاپیسا


1 year ago

اعمار تعمیر اداری ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت کاپیسا

نام پروژه: اعمار تعمیر اداری ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت کاپیسا.

 

این پروژه به تاریخ 21/12/1397 آغاز و به‌ تاریخ 20/05/1399  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه 136167.17 دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت گردیده است

مستفید شوندگان مستقیم و غیر مستقیم این پروژه  3200 تن میباشد.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت شهرسازی و اراضی میباشد.

.