گزارش از اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی   ولسوالی حضرت امام صاحب قریه تازه لقی ولایت کندز


1 year ago

گزارش از اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی   ولسوالی حضرت امام صاحب قریه تازه لقی ولایت کندز

 

اسم پروژه : اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی  (BHC) ولسوالی امام صاحب قریه تازه لقی ولایت کندزکه ازتاریخ 12-8-1394 خوشیدی آغازوبتاریخ 17-10-1396 تکمیل و به بهره برداری سپرده  شده است

هرینه مجموعی این پروژه : 156875.6دالر امریکای بوده از طرف کشور هندوستان از کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده که کار آن صد در صد ختم  شده است

مستفید شوندگان این پروژه 8186 نفر  هستند که از این میان سه هزار آنان را بانوان تشکیل میدهند. قابل یاد آوری است که  این کلینیک نه تن پرسونل صحی دارد که از جمله 4 تن زنان و5 تن آنان مردان هستند

تاثیرات اجتماعی  : ولایت کندز درزون شمالشرق کشوربوده ویکی ازشهرهای مهم تجارتی وبندری افغانستان به شمارمیرود،این ولا باکشورتاجکستان (300) کیلومترسرحد مشترک داشته ودریایی آموولایت کندزراازکشورتاجکستان جداساخته است. ولسوالی امام صاحب ازامنیت کامل برخوردارنبوده وحضورمخالفین دولت درمسیرراه موجودبوده در نبودامنیت انتقال مریضان بلالخصوص مادران درمسیر راه نوزاد ومادرش از بین میرفت باتطبیق همچو پروژه ها از مرگ و میرمادران و نوزادآن تا حد امکان جلوگیری صورت گرفته شده است در ساحه متذکره سطح صحت بالا رفته واز تلف شدن مریضان در مسیر راه جلو گیری صورت می گیرد در هر ساحه که پروژه های متذکره تطبیق گردیده آرامش خاطر روانی واجتماعی برای خانواده های مریض دار و ساکنان محل مساعد  شده است و همچنان ایجاد سهولت های زیاد برای خانواده ها بوِیژه باشندگان این ولسوالی ایجاد شده است . قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه می باشد