اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی ورسک ولسوالی لعل پور ولایت ننگرهار


1 year ago

اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی ورسک ولسوالی لعل پور ولایت ننگرهار

نام پروژه: اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی ورسک ولسوالی لعل پور ولایت ننگرهار.

 

این پروژه به تاریخ 20/09/ 1397آغاز و به‌ تاریخ 20/12/1398  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه 150090 دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت گردیده است

مستفید شوندگان مستقیم این  پروژه 300 تن و مستفید شوندگان غیر مستقیم 1200 تن میباشد.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف میباشد و با اعمار این مکتب زمینه تعلیم برای صدها تن از اطفال این محل مهیاء گردیده است.