اعمار تعمیر مکتب 2+8 صنفی محمدیه القان ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی


1 year ago

اعمار تعمیر مکتب 2+8 صنفی محمدیه القان ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی

نام پروژه: اعمار تعمیر مکتب 2+8 صنفی محمدیه القان ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی.

این پروژه به تاریخ 14/01/ 1398آغاز و به‌ تاریخ 03/03/1399  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه 305981.86 دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت گردیده است.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف. مستفید شوندگان مستقیم این  پروژه 246 تن، مستفید شوندگان غیر مستقیم 2425 تن میباشد.

 با اعمار این مکتب زمینه تعلیم برای صدها تن از اطفال این محل مهیاء گردیده است.