اعمار لیلیه اناثیه دانشکده طب دانشگاه ننگرهار


1 year ago

اعمار لیلیه اناثیه دانشکده طب دانشگاه ننگرهار

اسم پروژه : اعمار لیلیه اناثیه دانشکده طب دانشگاه ننگرهار

 این پروژه به تاریخ 17/05/1397 خورشیدی آغاز و به تاریخ 17-08-1398 خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

 هرینه مجموعی این پروژه 250512.15 دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت گردیده است.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت تحصیلات عالی میباشد. مستفید شوندگان مستقیم 200 تن و مستفید شوندگان غیر مستقیم این پروژه بیشتر از 1200 تن می‌باشد.

با تطبیق این پروژه زمینه مناسب برای بود و باش محصلین اناث این دانشگاه مهیاء گردیده است.