اعمار دیوار استنادی و ترمیم کانال شاهی قریه تگاب ولسوالی پنحاب ولایت بامیان


5 months ago

اعمار دیوار استنادی و ترمیم کانال شاهی قریه تگاب ولسوالی پنحاب ولایت بامیان

اسم پروژه : اعمار دیوار استنادی و ترمیم کانال شاهی قریه تگاب ولسوالی پنحاب ولایت بامیان

 این پروژه به تاریخ 13/06/1397 خورشیدی آغاز و به تاریخ 13-09-1398 خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

 هرینه مجموعی این پروژه 217548.50 دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت گردیده است.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت انرژی و آب میباشد. مستفید شوندگان مستقیم 200 تن و مستفید شوندگان غیر مستقیم این پروژه بیشتر از 2300 تن می‌باشد.

 تطبیق این پروژه باعث تامین آب زمین های زراعتی چندین قریه گردیده و در رشد حاصلات زراعتی و بلند بردن سطح اقتصاد مردم محل تاثیرات اساسی داشته است .