گزارش از اعمار وایه پل 8 متره ی آهن کانکریتی قریه خالق داد ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ


1 year ago

گزارش از اعمار وایه پل 8 متره ی آهن کانکریتی قریه خالق داد ولسوالی نهرشاهی ولایت بلخ

 

نام پروژه اعمار پل  8 متره آهن کانکریتی قریه خالق داد بالای کانال ولسوالی  نهر شاهی ولایت بلخ  که بتاریخ 1393-01-17 خورشیدی آغاز و بتاریخ 1393-07-17 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه ی این  پروژه  19283 دالر امریکایی است که از طرف کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت می شود

مستفید شوندگان این پروژه 500 خانواده است . با تکمیل شدن این پروژه مشکلات جدی  اهالی قریه خالق داد ولسوالی نهر شاهی ولایت بلخ  رفع شده و در حدود اضافه تر از پنجصد خانه از این پلچک همه روزه استفاده نموده و مشکلات شان مرفوع شده است

همچنان اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت محترم احیا وانکشاف دهات می باشد